Od 1 stycznia 2016 r. funkcjonuje w Polsce system nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach którego utworzono ponad 1500 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Pomoc jest świadczona osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. Dodatkowo w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe - oprócz adwokatów i radców prawnych -  porad mogą udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

W systemie starosta jest organem koordynującym udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie. Gmina i powiat zapewniają zaplecze organizacyjno-techniczne.

Wykonywanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest monitorowane przez nałożenie na udzielającego nieodpłatnej pomocy prawnej obowiązku dokumentowania na karcie nieodpłatnej pomocy prawnej każdego przypadku udzielania pomocy prawnej (art. 7 ustawy), a na starostów - obowiązku przekazywania Ministrowi Sprawiedliwości oraz właściwemu wojewodzie informacji o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej (art. 12 ustawy). Łącznie utworzone zostały ponad 1500 punkty na terenie całego kraju (minimum 2 w każdym powiecie).


   

Dowiedz się więcej:

    Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. poz. 1255)  

   

   

Źródło: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut lectus felis, facilisis nec erat at, pretium pellentesque lectus.

Nam dictum justo sit amet placerat consectetur. Maecenas laoreet, ligula vel scelerisque ultricies, lorem urna luctus odio, eget convallis. Quisque vestibulum tempus felis. Nulla interdum varius arcu nec. Duis id erat nunc.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Oświadczenie przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do niego osób trzecich. Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu - jest starosta.

W celu umożliwienia kontroli prawidłowości udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego starosta przechowuje oświadczenie przez trzy lata od końca roku kalendarzowego, w którym oświadczenie zostało sporządzone.

Wzór oświadczenia:


   

Pomoc prawna udzielana w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej utworzonych na podstawie ustawy polega na:

 -  poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach

 -  lub spoczywających na niej obowiązkach,

 -  wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,

 -  pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym
    do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym
    lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,

 -  sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

     

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 -  prawa pracy,

 -  przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

 -  prawa cywilnego,

 -  spraw karnych,

 -  spraw administracyjnych,

 -  ubezpieczenia społecznego,

 -  spraw rodzinnych,

 -  prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej,
z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.