Miło nam poinformować, że w ramach realizacji działań z zakresu edukacji prawnej Stowarzyszenie CIVIS SUM organizuje

  

Lubuski Konkurs Wiedzy o Prawie

  

Patronat nad Konkursem objęła Lubuska Kurator Oświaty Pani Ewa Rawa

  

Konkurs kierowany jest do uczniów wszystkich klas szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego (bez szkół zaocznych, wieczorowych, policealnych, dla dorosłych itp.). Możliwy jest udział uczniów klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej.

  

W ramach konkursu uczestnicy przygotowują pracę na jedno z poniższych zagadnień z zakresu wiedzy prawnej:

 1. Prawa i obowiązki obywatelskie
 2. Działalność krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej
 3. Mediacja oraz sposoby polubownego rozwiązywania sporów – czy i dlaczego warto     z nich korzystać?
 4. Możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa
 5. Dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – czy jest potrzebny? Czy warto z niego korzystać?

    

Tematem pracy powinno być konkretne, wybrane zagadnienie ale nie wyklucza się prac przeglądowych oraz o charakterze ogólnym.

   

Prace konkursowe mogą mieć formę wypowiedzi pisemnej, prezentacji, fotoreportażu wraz z komentarzem lub filmu, przy czym film nie może być dłuższy niż 10 minut. Do Konkursu można zgłaszać prace indywidualne, a w przypadku zgłoszenia filmu dopuszczalna jest praca grupowa. Objętość pracy nie powinna być mniejsza niż 3 strony formatu A4 i większa niż 10 stron. Może zawierać elementy graficzne np. zdjęcia, wykresy itp.

Praca powinna również zawierać spis bibliograficzny wszystkich pozycji książkowych, artykułów, aktów prawnych, stron internetowych itp., które autor wykorzystał w pracy. Musi zostać zapisana w formacie tekstowym doc, docx, odt lub rtf.

Prace można przesyłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub drogą pocztową - na adres Organizatora: Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM, al. Niepodległości 7a/2, 65-048 Zielona Góra.

Prace konkursowe będą przyjmowane w okresie do dnia 15 listopada 2019 roku (w przypadku prac nadesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego, o ile prace wpłyną do Organizatora do 18 listopada 2019 roku do północy). Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do 15 grudnia 2019 roku.

   

Konkurs jest realizowany na obszarze całego województwa lubuskiego. W ramach konkursu zostaną wyłonieni laureaci konkursu szczebla wojewódzkiego.

W ramach konkursu zostaną dodatkowo wyłonieni laureaci szczebli powiatowych:

 • gorzowskiego, 
 • krośnieńskiego, 
 • nowosolskiego, 
 • słubickiego, 
 • sulęcińskiego, 
 • świebodzińskiego, 
 • wschowskiego, 
 • zielonogórskiego, 
 • żagańskiego, 
 • żarskiego,
 • Miasta Zielona Góra.

   

Wszyscy laureaci szczebla wojewódzkiego Konkursu otrzymają oficjalne tytuły laureatów Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Prawie 2019 oraz dyplomy.
Dodatkowo wszyscy laureaci Konkursu na szczeblach powiatowych otrzymają oficjalne tytuły laureatów Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Prawie 2019 na szczeblu danego powiatu oraz dyplomy.

Spośród laureatów jury rozdzieli nagrody rzeczowe w tym m.in. sprzęt elektroniczny oraz zestawy akcesoriów. Fundatorem nagród dla laureatów jest Stowarzyszenie CIVIS SUM.

Szczegółowe informacje organizacyjne znajdą Państwo w Regulaminie oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia CIVIS SUM oraz Lubuskiego Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., na których dostępny jest również FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

  

Konkurs na szczeblach poszczególnych powiatów jest organizowany w ramach realizowanych przez Organizatora działań z zakresu edukacji prawnej, w tym:

 • etap powiatowy na obszarze powiatu gorzowskiego – jest realizowany przez Organizatora w ramach realizacji zadania publicznego powierzonego przez powiat gorzowski pn. “Prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie gorzowskim w 2019 r.”, 
 • etap powiatowy na obszarze powiatu krośnieńskiego – jest realizowany przez Organizatora w ramach realizacji zadania publicznego powierzonego przez powiat krośnieński pn. “Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu krośnieńskiego w 2019 r.”,
 • etap powiatowy na obszarze powiatu nowosolskiego – jest realizowany w ramach zadania publicznego powierzonego przez powiat nowosolski pn.: “Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie nowosolskim w 2019 r.”, 
 • etap powiatowy na obszarze powiatu słubickiego – jest realizowany w ramach zadania publicznego powierzonego przez powiat słubicki pn.: “Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu słubickiego w 2019 r.”
 • etap powiatowy na obszarze powiatu sulęcińskiego – jest realizowany w ramach zadania publicznego powierzonego przez powiat sulęciński pn.: “Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r.”,
 • etap powiatowy na obszarze powiatu świebodzińskiego – jest realizowany w ramach zadania publicznego powierzonego przez powiat świebodziński pn.: „Powierzenie do prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej”,
 • etap powiatowy na obszarze powiatu wschowskiego – jest realizowany w ramach zadania publicznego powierzonego przez powiat wschowski pn.: „Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie wschowskim w 2019 r.”,
 • etap powiatowy na obszarze powiatu zielonogórskiego – jest realizowany w ramach zadania publicznego powierzonego przez powiat zielonogórski pn.: „Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu zielonogórskiego w 2019 r.”,
 • etap powiatowy na obszarze powiatu żagańskiego – jest realizowany w ramach zadania publicznego powierzonego przez powiat żagański pn.: „Prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie żagańskim w 2019 r.”, 
 • etap powiatowy na obszarze powiatu żarskiego – jest realizowany w ramach zadania publicznego powierzonego przez powiat żarski pn.: „Prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu żarskiego w 2019 r.”, 
 • etap powiatowy na obszarze Miasta Zielona Góra – jest realizowany w ramach zadania publicznego powierzonego przez Miasto Zielona Góra pn.: „Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Miasta Zielona Góra w 2019 r.”.
 

     

Do pobrania:

  

  

Mój dom

Obywatelski poradnik rodzica

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego. Rodzice podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu mają obowiązek zgłosić do ubezpieczenia swoje dzieci. Jeżeli żadne z rodziców nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu, dziecko może zostać zgłoszone do ubezpieczenia przez dziadków. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu „ZUS ZCNA - zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego”. Zgłoszenia należy dokonać u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, urzędzie pracy. Pracodawca lub inny organ płacący nasze składki zdrowotne jest zobowiązany te dane przekazać do ZUS-u. Zgłoszenie powinno zostać dokonane niezwłocznie po nadaniu dziecku numeru PESEL. Trzeba pamiętać, że w przypadku zmiany pracodawcy członkowie rodziny zostaną wyrejestrowani z ubezpieczenia, dlatego należy ponowić zgłoszenie u nowego pracodawcy.

Nawet, jeżeli dziecko nie podlegałoby ubezpieczeniu zdrowotnemu, to tak samo jak kobieta w ciąży, miałaby prawo do świadczeń zdrożonych finansowanych ze środków publicznych.

 

Dokumentacja medyczna - książeczka zdrowia dziecka staje się obowiązkowa od 1 stycznia 2016 r. Szpital, w którym urodziło się dziecko powinien wydać rodzicom książeczkę zdrowia dziecka oraz książeczkę szczepień. Szpital wystawia również kartę uodpornień i przekazuje ją do wybranej przez rodzica przychodni.

Rejestrując się w serwisie zip.nfz.gov.pl można uzyskać dostęp do informacji o udzielonych świadczeniach zdrożonych, przepisanych lekach i finansowaniu leczenia.

  

Szczepienia ochronne. Osoby przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polski poddawane są obowiązkowym szczepieniom ochronnym w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych. Każdego roku Główny Inspektor Sanitarny ogłasza komunikat w sprawie programu szczepień ochronnych na kolejny rok. Wszystkie szczepienia, od momentu narodzin, dokumentowane są w karcie uodpornień, jak również w książeczce szczepień. Dla dziecka taką kartę wystawia się od razu po urodzeniu.

Rodzice, którzy podejmują decyzję o niepodawaniu dzieciom szczepionek muszą się liczyć z konsekwencjami prawnymi. Lekarz rodzinny ma obowiązek poinformowania o fakcie uchylania się od szczepień Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Sanepid wzywa do poddania dziecka szczepieniu. Jeżeli rodzice nie zastosują się do tego wezwania, może zostać nałożona na nich grzywna w celu przymuszenia do wykonania obowiązkowego szczepienia. Nałożenie grzywny nie ma w tym przypadku charakteru kary, jest środkiem zmierzającym do wyegzekwowania obowiązku.

  

Pobyt rodzica z dzieckiem w szpitalu. W trakcie pobytu dziecka w szpitalu rodzic, a także inne osoby mogą sprawować nad dzieckiem tzw. dodatkową opiekę pielęgnacyjną. Europejska Karta Praw Dziecka w Szpitalu rekomenduje by rodzice pozostawali przy dziecku w trakcie jego hospitalizacji. Całodobowy pobyt rodzica z dzieckiem na oddziale szpitalnym może wiązać się z kosztami, np. kiedy rodzic zajmuje łóżko. Informacja o wysokości opłat jest jawna i udostępniana w lokalu zakładu opieki zdrowotnej. Za okres hospitalizacji dziecka rodzic może otrzymać zwolnienie lekarskie i w związku z tym również zasiłek opiekuńczy.

 

Małoletni pacjent - informacje o stanie zdrowia i decyzje o leczeniu

 

Kto wyraża zgodę/otrzymuje informacje?

Przystępna informacja o:

 • stanie zdrowia,
 • rozpoznaniu,
 • proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych,
 • dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania,
 • wynikach leczenia,
 • rokowaniu
 • pacjent, który ukończył 16 lat,
 • przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun prawny),
 • osoba upoważniona przez przedstawiciela ustawowego,
 • osoba bliska, czyli krewny (babcia, dziadek, rodzeństwo) lub powinowaty (macocha, ojczym),
 • pacjentowi, który nie ukończył 16 lat, lekarz udziela informacji potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego i wysłuchuje jego zdania.

Zgoda na badania i inne świadczenia zdrowotne - w formie ustnej.

 

Badanie lub udzielenie pacjentowi innego świadczenia zdrowotnego bez jego zgody jest dopuszczalne, jeżeli wymaga on niezwłocznej pomocy lekarskiej, a nie ma możliwości porozumienia się z jego przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym.

 • przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun prawny)
 • w przypadku braku rodziców – opiekun faktyczny,
 • jeżeli pacjent ukończył 16 lat, wymagana jest również jego zgoda.
 • sąd opiekuńczy (w okręgu, gdzie badania mają być wykonane):
  - w razie sprzeciwu pacjenta, który ukończył 16 lat,
  - jeżeli nie ma przedstawiciela ustawowego ani opiekuna faktycznego albo porozumienie się z tymi osobami jest niemożliwe.

Zgoda na zabieg operacyjny albo zastosowanie metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta – zgoda w formie pisemnej.

 

Bez zgody rodzica lub sądu lekarz może wykonać zabieg tylko w celu ratowania życia lub aby zapobiec ciężkiemu uszkodzeniu ciała lub ciężkiemu rozstrojowi zdrowia.

 • przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun prawny)
 • jeżeli pacjent ukończył 16 lat, wymagana jest także jego pisemna zgoda
 • sąd opiekuńczy (w okręgu, gdzie ma być wykonany zabieg):
  - gdy nie ma przedstawiciela lub porozumienie się z nim jest niemożliwe
  - jeżeli przedstawiciel ustawowy nie zgadza się na wykonanie zabiegów niezbędnych dla usunięcia niebezpieczeństwa utraty przez pacjenta życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała bądź ciężkiego rozstroju zdrowia.

Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego – pisemna zgoda.

 

Bez zgody tylko wtedy, gdy zachowanie osoby chorej psychicznie  zagraża bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób.

 • przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun prawny),
 • jeżeli pacjent ukończył 16 lat, wymagana jest także jego zgoda,
 • sąd opiekuńczy (właściwy ze względu na miejsce zamieszkania) - w przypadku sprzecznych oświadczeń w sprawie przyjęcia do szpitala psychiatrycznego małoletniego i jego przedstawiciela ustawowego.


Leczenie za granicą. Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) może pokryć koszty leczenia za granicą. Uzyskanie niektórych świadczeń wymaga wcześniejszej zgody NFZ-u. Szczegółowe informacje na temat możliwości leczenia za granicą uzyskamy w oddziale NFZ-u.