Mediacja to pozasądowe postępowanie, polegające na ugodowym rozwiązaniu wszelkich sporów i konfliktów przy udziale osoby trzeciej – bezstronnego mediatora.

 

Mediacja należy do coraz bardziej rozpowszechnionych i promowanych form polubownego rozwiązywania sporów. Jest szybsza niż postępowanie sądowe, niedroga i pozwala na wyzbycie się negatywnych emocji. Wyprowadzając najbardziej właściwą definicję wskazać należy, iż mediacja to pozasądowe postępowanie, polegające na ugodowym rozwiązaniu wszelkich sporów i konfliktów przy udziale osoby trzeciej – bezstronnego mediatora. Mediacja zaliczana jest do tzw. alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR – alternative dispute resolution), czyli odbiegających od klasycznego procesu sądowego. Do podstawowych zasad mediacji zaliczyć można przede wszystkim dobrowolność. Strony dobrowolnie wyrażają zgodę na udział w postępowaniu mediacyjnym, jednak ich zgoda może zostać cofnięta na każdym etapie. Kolejną zasadą jest bezstronność. Strony mają równe prawa i powinny być traktowane jednakowo. Żadna ze stron nie powinna mieć przewagi nad drugą, do czego nierzadko dochodzi w procesie sądowym. Postępowanie jest całkowicie poufne, natomiast mediator jest osobą neutralną. Nie narzuca swojego rozwiązania, do którego strony same dążą w trakcie całego procesu. Ważną z zasad jest również akceptowalność. Strony muszą zaakceptować osobę mediatora, którego sami mogą wybrać, czy też zmienić w trakcie postępowania. Przed sesją mediacyjną wspólnie ustala się zasady które będą respektowane przez wszystkich uczestników. Celem mediacji jest wypracowanie rozwiązania które usatysfakcjonuje strony i będzie rozwiązaniem na przyszłość.