Osoby bezrobotne posiadające co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia uznaje się za osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Wydłużony okres przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych rodziców

I.             Jeżeli osoba bezrobotna wychowuje dziecko, które nie ukończyło 15 roku życia, to ma prawo do wydłużonego okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych, tj. 365 dni. Uprawnienie to przysługuje bezrobotnemu:

1)    którego małżonek jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego, lub

2)    samotnie wychowującemu co najmniej jedno dziecko.

II.           Kobieta, która urodzi dziecko w okresie przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu - okres ten ulega przedłużeniu o czas, przez który przysługiwałby jej zasiłek macierzyński.

Nie można pozbawić statusu bezrobotnego osoby, która nie jest zdolna ani gotowa podjąć zatrudnienie z powodu opieki nad dzieckiem przez czas, przez który przysługiwałby jej zasiłek macierzyński. Obecnie jest to okres 52 tygodni od urodzenia dziecka i odpowiedni dłużej w przypadku wieloraczków – od 62 do 71 tygodni. Ochrona przed utratą statusu bezrobotnego dotyczy:

1)    kobiety po urodzeniu dziecka,

2)    bezrobotnego po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej

                   Nie dotyczy to oczywiście sytuacji, w których sam bezrobotny składa wniosek o pozbawienie go tego statusu.

Świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000,00 zł. Po urodzeniu dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych, do kwoty zasiłku dodaje się świadczenie rodzicielskie w takiej kwocie, by łącznie rodzic otrzymywał kwotę 1000,00 zł miesięcznie. Okres przez jaki przysługuje świadczenie rodzicielskie zależy od ilości dzieci urodzonych przy jednym porodzie (przysposobionych, objętych opieką):

Liczba dzieci urodzonych

przy jednym porodzie

Wymiar urlopu

macierzyńskiego

1

52 tygodni

2

65 tygodni

3

67 tygodnie

4

69 tygodni

5 i więcej

71 tygodni

 

 

Świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000,00 zł miesięcznie przysługuje nie tylko osobom posiadającym status osoby bezrobotnej. Świadczenie to przysługuje każdej kobiecie, która urodziła dziecko i nie prawa do zasiłku macierzyńskiego.

Zasady przyznawania:

-         w tym samym czasie przysługuje jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci,

-         można otrzymać jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka,

-         świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka, śmierci matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka,

-         świadczenie nie przysługuje jeżeli w związku z wychowywaniem tego samego dziecka jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna,

-         świadczenie nie przysługuje osobom, które mają prawo za granicą do podobnego świadczenia. 

URZĘDY PRACY OFERUJĄ DODTAKOWE WSPARCIE DLA RODZICÓW POWRACAJĄCYCH NA RYNEK PRACY.

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem

Dla kogo? – dla bezrobotnego rodzica, który podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub zostanie skierowany na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie. Osoba taka może strać się o refundację kosztów opieki nad dzieckiem pod warunkiem, że jej miesięczne przychody nie przekroczą minimalnego wynagrodzenia za pracę

Jakiej wysokości? nie wyższej niż połowa zasiłku dla bezrobotnych przysługującego w okresie pierwszych 90 dni, czyli 415,60 zł, na każde dziecko, na opiekę którego poniesiono koszty. Refundacja następuje po udokumentowaniu poniesionych kosztów opieki (np. koszty opłat za przedszkole czy żłobek). Może być wypłacona również zaliczka na ten cel.

Na jaki okres? – 6 miesięcy dla podejmujących zatrudnienie lub inna pracę zarobkową. W przypadku stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub szkolenie - na czas ich trwania.

Zatrudnianie bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy. Pracodawcy/ przedsiębiorcy chcący zatrudnić bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka mogą otrzymać na ten cel dodatkowe środki finansowe z urzędu pracy. Urząd pracy może przyznać pracodawcy/przedsiębiorcy:

    ·   grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy (art. 675 Kodeksu pracy). Grant przysługuje w kwocie nie wyższej niż 6-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego skierowanego bezrobotnego. Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy.

     ·   świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie bezrobotnego rodzica w pełnym wymiarze czasu pracy. Świadczenie aktywizacyjne przysługuje przez okres:

-    12 miesięcy w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego. Pracodawca ma obowiązek dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania świadczenia przez okres 6 miesięcy albo

-    18 miesięcy w wysokości jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego. Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania świadczenia przez okres w 9 miesięcy.

 

Warunki, jakie musi spełnić bezrobotny, by urząd pracy skierował go do zatrudnienia u pracodawcy, który otrzymał grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy lub świadczenie aktywizacyjne:

-      posiadać co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat,

-      w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnować z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka.