Pomoc prawna udzielana w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej utworzonych na podstawie ustawy polega na:

 -  poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach

 -  lub spoczywających na niej obowiązkach,

 -  wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,

 -  pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym
    do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym
    lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,

 -  sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

     

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 -  prawa pracy,

 -  przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

 -  prawa cywilnego,

 -  spraw karnych,

 -  spraw administracyjnych,

 -  ubezpieczenia społecznego,

 -  spraw rodzinnych,

 -  prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej,
z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.