Zasady, tryb przyznawania oraz wysokość dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734).

W celu otrzymania dodatku mieszkaniowego należy złożyć wniosek wraz z kompletem dokumentów w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ulicy Długiej 13. Wniosek rozpatrywany jest przez Prezydenta Miasta Zielona Góra lub osobę upoważ­nioną do wydawania decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego. O przyznanie dodatku mieszkaniowego mogą ubiegać się następujące osoby:

 • najemcy oraz podnajemcy lokali mieszkalnych;
 • osoby, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu;
 • osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych, które znajdują się w budynkach stanowiących ich własność;
 • właściciele samodzielnych lokali mieszkalnych;
 • osoby posiadające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącego wydatki związane z jego zajmowaniem;
 • osoby nieposiadające tytułu prawnego do zajmowanego lokalu, które oczekują na przyznanie
  im lokalu zamiennego lub socjalnego.

  

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza:

 • 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 125% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

  

Poprzez dochód gospodarstwa domowego rozumiemy wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenia chorobowe. Do dochodów gospodarstwa nie zalicza się m.in.:

 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
 • dodatków dla sierot zupełnych,
 • jednorazowych zapomóg oraz dodatków z tytułu urodzenia się dziecka,
 • pomocy w zakresie dożywienia,
 • zasiłków pielęgnacyjnych,
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
 • dodatku mieszkaniowego.

  

Zliczając wszystkie dochody (brutto) gospodarstwa domowego z ostatnich 3 miesięcy, obliczamy średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka rodzinny. Następnie dzielimy całą kwotę przez 3 (liczba miesięcy) i przez liczbę osób w gospodarstwie. Jeżeli uzyskana kwota jest mniejsza niż:

 • 175% najniższej emerytury – dla gospodarstwa jednoosobowego,
 • 125% najniższej emerytury – dla gospodarstwa wieloosobowego,

to można ubiegać się o uzyskanie dodatku.

  

Kolejnym kryterium dotyczącym uzyskania dodatku mieszkaniowego jest powierzchnia lokalu mieszkalnego. Przy obliczaniu powierzchni lokalu należy wziąć pod uwagę takie pomieszczenia, jak: pokoje, kuchnie, hole, łazienki itp. Pozostałe pomieszczenia takie jak komórki na opał, balkony, tarasy, suszarnie, strychy, piwnice itp., nie są brane pod uwagę. W przypadku najmu lub podnajmu części lokalu mieszkalnego za powierzchnię użytkową uważa się powierzchnię zajmowanych pokoi, wynikających z umowy najmu lub pod najmu oraz części wspólnych lokalu, takich jak kuchnia, łazienka, przedpokój itp. Powierzchnia pomieszczeń wspólnych dzielona jest przez liczbę osób zajmujących cały lokal. Dodatek ten przysługuje wtedy, gdy powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza normatywnej powierzchni lokalu o 30% lub 50%, lecz tylko wtedy, gdy udział powierzchni mieszkalnej i kuchni w powierzchni użytkowej nie przekracza 60%.

Poniższa tabela przedstawia dokładne dane dotyczące największej dopuszczalnej powierzchni lokalu mieszkalnego w obydwu przypadkach.

  

Jeżeli w lokalu mieszkalnym mieszka więcej niż 6 osób powierzchnia normatywna zwiększa się o 5 m² dla każdej następnej osoby. Normatywna powierzchnia zwiększa się o 15 m², jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub jej niepełnosprawność wymaga by zamieszkiwała w osobnym pokoju. Informację o wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju powinno zawierać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Z wnioskodawcą w miejscu jego zamieszkania może być przeprowadzony wywiad środowiskowy przez upoważnionego pracownika. Celem wywiadu jest ustalenie faktycznego stanu majątkowego wnioskodawcy. Wymagane dokumenty: • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego według obowiązującego wzoru (formularz),

 • deklaracja o wysokości dochodów osiągniętych w okresie 3 pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku, według obowiązującego wzoru (formularz),
 • do wglądu przy składaniu wniosku należy przedłożyć dokumenty, na podstawie których zostały zadeklarowane dochody za 3 ostatnie pełne miesiące, np. zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, decyzję ZUS i trzy ostatnie odcinki renty lub emerytury, zaświadczenie o wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub utracie prawa do zasiłku z powiatowego urzędu pracy, decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
 • dokument potwierdzający wysokość wydatków poniesionych na mieszkanie,
 • dowód osobisty – do wglądu.