Pisząc o uciążliwym współlokatorze mamy na myśli osobę, która swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie. Uciążliwym współlokatorem może być m.in. osoba agresywna, stosująca przemoc wobec domowników. Może to być małżonek, rozwiedziony małżonek, pełnoletnie dziecko lub każdy inny współlokator.

Jeżeli mieszkamy z osobą, której zachowanie w obiektywny sposób uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, to mamy prawo wystąpić przeciwko tej osobie z powództwem o eksmisję. Jeżeli mieszkamy z członkiem rodziny, który swoim zachowaniem, polegającym na stosowaniu przemocy, czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie to możemy wystąpić z wniosek o nakazanie opuszczenia mieszkania. W każdej z tych sytuacji radzimy skonsultować się z prawnikiem.

Przez eksmisję rozumie się czynności prawne zmierzające do usunięcia kogoś z zajmowanego lokalu. Sam termin eksmisja nie występuje w treści przepisów prawnych. Czytając przepisy spotkamy się z pojęciem „opuszczenie i opróżnienie lokalu” – oznacza ono właśnie eksmisję.

   

Pozew o eksmisję

W postępowaniu o eksmisję, sąd musi ustalić czy faktycznie w danej sprawie występuje stan nagannego postępowania pozwanego współlokatora. Dlatego przygotowując się do sprawy o eksmisję musimy przede wszystkim przygotować dowody dla stwierdzenia rażąco nagannego postępowania pozwanego. Pamiętaj, że składając pozew do sądu musisz udowodnić fakty, na które się powołujesz. Dowodami w sprawie mogą być m.in.:

·         przesłuchanie stron sporu,

·         zeznania świadków,

·         dokumenty urzędowe sporządzone przez organy władzy publicznej,

·         dokumenty prywatne, np. czyjeś oświadczenie złożone na piśmie,

·         zdjęcia, nagrania.

   

 

Wzór pozwu o eksmisję

Zielona Góra, dnia ………………....

 

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Wydział I Cywilny

Pl. Słowiański 2

65-069 Zielona Góra

 

Powódka: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL

Pozwany: imię, nazwisko, adres zamieszkania,

 

Pozew o eksmisję

W imieniu własnym wnoszę o:

1.     nakazanie by pozwany imię i nazwisko opróżnił ze swoich rzeczy i opuścił mieszkanie położone  w Zielonej Górze przy ul. ………………………....

2.     zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według norm przepisanych

3.     rozpoznanie sprawy również w nieobecności powódki

4.     wydanie wyroku zaocznego opatrzonego rygorem natychmiastowej wykonalności w przypadku zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 339 Kodeksu postępowania cywilnego.

5.     Wezwanie na sprawę i przesłuchanie w charakterze świadków:

·                     imię, nazwisko, adres zamieszkania

·                     imię, nazwisko, adres zamieszkania

Ponadto wnoszę o zwolnienie mnie od kosztów sądowych w całości.

 

UZASADNIENIE

 

Powódka jest najemcą mieszkania komunalnego położonego przy ul. …………….……
w Zielonej Górze.

Dowód: umowa najmu

W mieszkaniu tym mieszka również pozwany imię i nazwisko. Pozwany jest synem powódki, ma 30 lat, nie pracuje.

Pozwany nie płaci za mieszkanie, ani za zużycie wody, prądu, gazu. Powódka sama opłaca wszystkie opłaty związane z mieszkaniem. Pozwany swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie. Pozwany jest agresywny w stosunku do powódki, a ponadto urządza głośne całonocne imprezy. W takich sytuacjach interweniowała policja wzywana przez sąsiadów. Pozwany był karany za zakłócanie ciszy nocnej.

Zachowanie pozwanego ma charakter rażący i uporczywy przez co uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie. W związku z powyższym powództwo jest zasadne i konieczne.

Powódka utrzymuje się wyłącznie z renty wysokości 830 zł miesięcznie, w związku z czyn nie jest w stanie opłacić kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie.

podpis

Załączniki:

·                     odpis pozwu wraz ze wszystkimi załącznikami,

·                     umowa najmu,

·                     oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Uwagi do wzoru:

·                     Sądem właściwym jest sąd rejonowy

·                     Powód to osoba występująca z powództwem, które ma chronić jej uprawnienia. Pozwany to osoba, przeciwko której kierujemy powództwo.

·                     Opłata od pozwu o eksmisję wynosi 200 zł. Jeżeli nie stać nas na uiszczenie opłaty sądowej, możemy prosić sąd o zwolnienie w całości lub w części od kosztów sądowych. Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych należy załączyć wypełniony formularz „Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania”.

 

 

W wyniku postępowania sądowego zostanie wydany wyrok. Od treści wyroku każda ze stron, zarówno powód jak i pozwany, mogą złożyć apelację do Sądu Okręgowego. Jeżeli nikt nie złoży apelacji, to wyrok uprawomocni się w ciągu 21 dni.


   

Wniosek o nakazanie opuszczenia mieszkania – na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Jednym z powodów, dla którego lokatorzy decydują się na złożenie pozwu o eksmisję jest występowanie przemocy domowej. Jeżeli członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie, swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, osoba dotknięta przemocą może żądać, aby sąd zobowiązał go do opuszczenia mieszkania – na podstawie art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Nie ma w tym przypadku znaczenia, jaki tytuł prawny przysługuje danej osobie do lokalu mieszkalnego – może być ona nawet najemcą czy właścicielem mieszkania. Jeżeli dana osobą czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie z powodu stosowania przemocy wobec wnioskodawcy, jest to wystarczająca przesłanka do wydania przez sąd orzeczenia zobowiązującego tą osobę do opuszczenia mieszkania. Nakaz opuszczenia lokalu orzekany na podstawie tego przepisu nie powoduje utraty tytułu prawnego, a jedynie czasowe ograniczenie korzystania z lokalu. Nakaz ma charakter czasowy, bowiem w razie zmiany okoliczności może być zmieniony lub uchylony. Sąd wydaje postanowienie po przeprowadzeniu rozprawy, która powinna odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia wpływu wniosku. Jest to postępowanie nieprocesowe, a więc dużo szybsze niż standardowa procedura cywilna, w trybie której odbywają się sprawy o eksmisję. Postanowienie staje się wykonalne z chwilą ogłoszenia, tzn. nie trzeba czekać 21 dni do uprawomocnienia się.

 

 

Wzór wniosku o nakazanie opuszczenia mieszkania

 

Zielona Góra, dnia ……………....

 

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Wydział I Cywilny

Pl. Słowiański 2

65-069 Zielona Góra

 

Wnioskodawczyni: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL

Uczestnik postępowania: imię, nazwisko, adres zamieszkania,

 

 

WNIOSEK

w trybie art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie o zobowiązanie sprawcy przemocy w rodzinie do opuszczenia mieszkania

W imieniu własnym wnoszę o:

1.     zobowiązanie uczestnika postępowania do opuszczenia mieszkania położonego w Zielonej Górze przy ulicy ……………………………. nr …... zajmowanego wspólnie z wnioskodawczynią,

2.     zobowiązanie uczestnika postępowania do zwrotu wnioskodawcy poniesionych kosztów sądowych.

3.     Wezwanie na sprawę i przesłuchanie w charakterze świadków:

·                     imię, nazwisko, adres zamieszkania

·                     imię, nazwisko, adres zamieszkania

 

UZASADNIENIE

 

Wnioskodawczyni i uczestnik postępowania są małżeństwem.

Dowód: odpis aktu małżeństwa

Mieszkają w mieszkaniu socjalnym przy ul. …………….……….. w Zielonej Górze. Wraz nimi mieszka dwoje małoletnich dzieci.

Dowód: umowa najmu

Uczestnik postępowania dopuszcza się aktów przemocy wobec wnioskodawczyni. W wyniku pobicia przez uczestnika postępowania w dniu 01.04.2014 r., wnioskodawczyni doznała obrzęku oka, licznych otarć naskórka i sińców.

Dowód: zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.

Wnioskodawczyni zwróciła się o pomoc do dzielnicowego, który założył Niebieską kartę. Pomimo rozmowy z dzielnicowym uczestnik postępowania nadal zachowuje się agresywnie wobec wnioskodawczyni. Świadkami przemocy są dzieci. Przemocowe zachowanie uczestnika postępowania czyni uciążliwym wspólne zamieszkiwanie. Zachowanie uczestnika sprawia, że wnioskodawczyni boi się wraz z dziećmi przebywać w mieszkaniu. W związku z powyższym wniosek jest zasadny i konieczny.

podpis

 

Załączniki:

·                     odpis wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami,

·                     umowa najmu,

·                     odpis aktu małżeństwa.

 

   

Egzekucja, czyli wykonanie orzeczenia sądowego

Jeżeli sąd wyda wyrok lub postanowienie, w którym nakaże pozwanemu opuszczenie i opróżnienie ze swoich rzeczy zajmowanego mieszkania, a osoba ta nadal się nie wyprowadzi, to możemy skierować sprawę do komornika.

Komornik jest organem, który wykonuje czynności egzekucyjne na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Aby komornik przystąpił do wykonania wyroku musimy wcześniej wystąpić do sądu z wnioskiem o nadanie wyrokowi lub postanowieniu klauzuli wykonalności. Wyrok lub postanowienie opatrzone klauzulą wykonalności stanowi tytuł wykonawczy.

Stronami postępowania egzekucyjnego są wierzyciel i dłużnik. W przypadku eksmisji dłużnik to osoba, która ma opuścić lokal, natomiast wierzyciel to osoba, która na podstawie wyroku sądowego ma prawo żądać opuszczenia lokalu przez dłużnika.

Koszty egzekucji pokrywa dłużnik. Koszt ten ustala postanowieniem komornik i należną kwotę egzekwuje z majątku dłużnika. Jednak przed wszczęciem egzekucji komornik zażąda opłaty od wierzyciela. Komornik przed przystąpieniem do wykonania wyroku eksmisyjnego może zażądać od wierzyciela zaliczki na wydatki konieczne w toku egzekucji, a ponadto wszczęcie egzekucji świadczeń niepieniężnych uzależnione jest od uiszczenia przez wierzyciela opłaty stałej. Od wniosku egzekucyjnego, w którym wierzyciel domaga się wykonania wyroku eksmisyjnego pobierana jest przez komornika opłata stała. Opłata stała za opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób  wynosi 40% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.

W razie oporu osoby, która ma być eksmitowana, komornik może wezwać pomocy organów Policji. Jeżeli eksmisja odbędzie się z udziałem Policji, to dodatkowo doliczona zostanie stała opłata w wysokości 25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Problematyczna bywa również kwestia, dokąd eksmitować uciążliwego współlokatora. Najłatwiejsza dla wierzyciela jest sytuacja, gdy osoba eksmitowana posiada tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego. Wówczas komornik ma obowiązek usunąć eksmitowanego do tego właśnie lokalu. Najczęściej jednak osoba eksmitowana nie ma takiego tytułu.

Jeżeli dłużnikowi nie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu lub pomieszczenia, w którym może zamieszkać, komornik musi wstrzymać się z dokonaniem eksmisji i złożyć wniosek do gminy o wskazanie dłużnikowi tymczasowego pomieszczenia. Jeżeli gmina nie wskaże takiego pomieszczenia w ciągu 6 miesięcy, komornik będzie mógł usunąć dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe. Zarówno lokal tymczasowy jak i noclegownia/schronisko muszą znajdować się na terenie gminy w której położony jest lokal podlegający opróżnieniu. Usuwając dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, komornik powiadamia właściwą gminę o potrzebie zapewnienia dłużnikowi tymczasowego pomieszczenia.

Zgodnie z przepisem art. 1046 § 5 Kodeksu postępowania cywilnego komornik nie może wstrzymać się z dokonaniem czynności, jeżeli wierzyciel lub dłużnik albo osoba trzecia wskaże pomieszczenie odpowiadające wymogom tymczasowego pomieszczenia.

Osoba, wobec której sąd orzekł eksmisję z powodu:

·         stosowania przemocy w rodzinie,

·         wykraczania w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu albo niewłaściwe zachowanie czyniące uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku,

·         zajęcia lokalu bez tytułu prawnego może być eksmitowana do noclegowni, schroniska bądź innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe. W tych przypadkach nie stosuje się ochrony przed eksmisją w okresie od 1 listopada do 31 marca, tzn. taka eksmisja może się odbyć w każdym czasie.

W przypadkach, gdy sąd orzekł eksmisję, ale nie wskazał, że jej przyczyną jest jeden z powyższych powodów, eksmisją może odbyć się do pomieszczenia tymczasowego. Jeżeli gmina takiego pomieszczenia nie wskaże w ciągu 6 miesięcy, to eksmisja może się odbyć do noclegowni.