Od 1 stycznia 2016 r. funkcjonuje w Polsce system nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach którego utworzono ponad 1500 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Pomoc jest świadczona osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. Dodatkowo w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe - oprócz adwokatów i radców prawnych -  porad mogą udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

W systemie starosta jest organem koordynującym udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie. Gmina i powiat zapewniają zaplecze organizacyjno-techniczne.

Wykonywanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest monitorowane przez nałożenie na udzielającego nieodpłatnej pomocy prawnej obowiązku dokumentowania na karcie nieodpłatnej pomocy prawnej każdego przypadku udzielania pomocy prawnej (art. 7 ustawy), a na starostów - obowiązku przekazywania Ministrowi Sprawiedliwości oraz właściwemu wojewodzie informacji o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej (art. 12 ustawy). Łącznie utworzone zostały ponad 1500 punkty na terenie całego kraju (minimum 2 w każdym powiecie).


   

Dowiedz się więcej:

    Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. poz. 1255)  

   

   

Źródło: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl