Od 1 stycznia 2016 r. funkcjonuje w Polsce system nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach którego utworzono ponad 1500 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Pomoc jest świadczona osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. Dodatkowo w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe - oprócz adwokatów i radców prawnych -  porad mogą udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

W systemie starosta jest organem koordynującym udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie. Gmina i powiat zapewniają zaplecze organizacyjno-techniczne.

Wykonywanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest monitorowane przez nałożenie na udzielającego nieodpłatnej pomocy prawnej obowiązku dokumentowania na karcie nieodpłatnej pomocy prawnej każdego przypadku udzielania pomocy prawnej (art. 7 ustawy), a na starostów - obowiązku przekazywania Ministrowi Sprawiedliwości oraz właściwemu wojewodzie informacji o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej (art. 12 ustawy). Łącznie utworzone zostały ponad 1500 punkty na terenie całego kraju (minimum 2 w każdym powiecie).


   

Dowiedz się więcej:

    Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. poz. 1255)  

   

   

Źródło: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut lectus felis, facilisis nec erat at, pretium pellentesque lectus.

Nam dictum justo sit amet placerat consectetur. Maecenas laoreet, ligula vel scelerisque ultricies, lorem urna luctus odio, eget convallis. Quisque vestibulum tempus felis. Nulla interdum varius arcu nec. Duis id erat nunc.

   
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

1)  której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.2) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

Podstawa uzyskania pomocy: przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

2)  która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. poz. 1863)

Podstawa uzyskania pomocy: przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

3)  która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693)

Podstawa uzyskania pomocy: przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

4)  która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. Nr 205, poz. 1203)

Podstawa uzyskania pomocy: przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

5)  która nie ukończyła 26 lat

Podstawa uzyskania pomocy: przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość

6)  która ukończyła 65 lat

Podstawa uzyskania pomocy: przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość

7)  która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty

Podstawa uzyskania pomocy: złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie

8)  która jest w ciąży
Nieodpłatna pomoc prawna dla osób jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Podstawa uzyskania pomocy: przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę


Osoba uprawniona, o której mowa w pkt 1, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

Osobie uprawnionej, o której mowa w pkt 1-6 i 8, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania na podstawie pkt 1-6 i 8, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych pkt 1-5 i 7.

Oświadczenia osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

   

Pomoc prawna udzielana w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej utworzonych na podstawie ustawy polega na:

 -  poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach

 -  lub spoczywających na niej obowiązkach,

 -  wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,

 -  pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym
    do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym
    lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,

 -  sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

     

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 -  prawa pracy,

 -  przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

 -  prawa cywilnego,

 -  spraw karnych,

 -  spraw administracyjnych,

 -  ubezpieczenia społecznego,

 -  spraw rodzinnych,

 -  prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej,
z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.