Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego. Rodzice podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu mają obowiązek zgłosić do ubezpieczenia swoje dzieci. Jeżeli żadne z rodziców nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu, dziecko może zostać zgłoszone do ubezpieczenia przez dziadków. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu „ZUS ZCNA - zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego”. Zgłoszenia należy dokonać u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, urzędzie pracy. Pracodawca lub inny organ płacący nasze składki zdrowotne jest zobowiązany te dane przekazać do ZUS-u. Zgłoszenie powinno zostać dokonane niezwłocznie po nadaniu dziecku numeru PESEL. Trzeba pamiętać, że w przypadku zmiany pracodawcy członkowie rodziny zostaną wyrejestrowani z ubezpieczenia, dlatego należy ponowić zgłoszenie u nowego pracodawcy.

Nawet, jeżeli dziecko nie podlegałoby ubezpieczeniu zdrowotnemu, to tak samo jak kobieta w ciąży, miałaby prawo do świadczeń zdrożonych finansowanych ze środków publicznych.

 

Dokumentacja medyczna - książeczka zdrowia dziecka staje się obowiązkowa od 1 stycznia 2016 r. Szpital, w którym urodziło się dziecko powinien wydać rodzicom książeczkę zdrowia dziecka oraz książeczkę szczepień. Szpital wystawia również kartę uodpornień i przekazuje ją do wybranej przez rodzica przychodni.

Rejestrując się w serwisie zip.nfz.gov.pl można uzyskać dostęp do informacji o udzielonych świadczeniach zdrożonych, przepisanych lekach i finansowaniu leczenia.

  

Szczepienia ochronne. Osoby przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polski poddawane są obowiązkowym szczepieniom ochronnym w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych. Każdego roku Główny Inspektor Sanitarny ogłasza komunikat w sprawie programu szczepień ochronnych na kolejny rok. Wszystkie szczepienia, od momentu narodzin, dokumentowane są w karcie uodpornień, jak również w książeczce szczepień. Dla dziecka taką kartę wystawia się od razu po urodzeniu.

Rodzice, którzy podejmują decyzję o niepodawaniu dzieciom szczepionek muszą się liczyć z konsekwencjami prawnymi. Lekarz rodzinny ma obowiązek poinformowania o fakcie uchylania się od szczepień Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Sanepid wzywa do poddania dziecka szczepieniu. Jeżeli rodzice nie zastosują się do tego wezwania, może zostać nałożona na nich grzywna w celu przymuszenia do wykonania obowiązkowego szczepienia. Nałożenie grzywny nie ma w tym przypadku charakteru kary, jest środkiem zmierzającym do wyegzekwowania obowiązku.

  

Pobyt rodzica z dzieckiem w szpitalu. W trakcie pobytu dziecka w szpitalu rodzic, a także inne osoby mogą sprawować nad dzieckiem tzw. dodatkową opiekę pielęgnacyjną. Europejska Karta Praw Dziecka w Szpitalu rekomenduje by rodzice pozostawali przy dziecku w trakcie jego hospitalizacji. Całodobowy pobyt rodzica z dzieckiem na oddziale szpitalnym może wiązać się z kosztami, np. kiedy rodzic zajmuje łóżko. Informacja o wysokości opłat jest jawna i udostępniana w lokalu zakładu opieki zdrowotnej. Za okres hospitalizacji dziecka rodzic może otrzymać zwolnienie lekarskie i w związku z tym również zasiłek opiekuńczy.

 

Małoletni pacjent - informacje o stanie zdrowia i decyzje o leczeniu

 

Kto wyraża zgodę/otrzymuje informacje?

Przystępna informacja o:

 • stanie zdrowia,
 • rozpoznaniu,
 • proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych,
 • dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania,
 • wynikach leczenia,
 • rokowaniu
 • pacjent, który ukończył 16 lat,
 • przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun prawny),
 • osoba upoważniona przez przedstawiciela ustawowego,
 • osoba bliska, czyli krewny (babcia, dziadek, rodzeństwo) lub powinowaty (macocha, ojczym),
 • pacjentowi, który nie ukończył 16 lat, lekarz udziela informacji potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego i wysłuchuje jego zdania.

Zgoda na badania i inne świadczenia zdrowotne - w formie ustnej.

 

Badanie lub udzielenie pacjentowi innego świadczenia zdrowotnego bez jego zgody jest dopuszczalne, jeżeli wymaga on niezwłocznej pomocy lekarskiej, a nie ma możliwości porozumienia się z jego przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym.

 • przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun prawny)
 • w przypadku braku rodziców – opiekun faktyczny,
 • jeżeli pacjent ukończył 16 lat, wymagana jest również jego zgoda.
 • sąd opiekuńczy (w okręgu, gdzie badania mają być wykonane):
  - w razie sprzeciwu pacjenta, który ukończył 16 lat,
  - jeżeli nie ma przedstawiciela ustawowego ani opiekuna faktycznego albo porozumienie się z tymi osobami jest niemożliwe.

Zgoda na zabieg operacyjny albo zastosowanie metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta – zgoda w formie pisemnej.

 

Bez zgody rodzica lub sądu lekarz może wykonać zabieg tylko w celu ratowania życia lub aby zapobiec ciężkiemu uszkodzeniu ciała lub ciężkiemu rozstrojowi zdrowia.

 • przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun prawny)
 • jeżeli pacjent ukończył 16 lat, wymagana jest także jego pisemna zgoda
 • sąd opiekuńczy (w okręgu, gdzie ma być wykonany zabieg):
  - gdy nie ma przedstawiciela lub porozumienie się z nim jest niemożliwe
  - jeżeli przedstawiciel ustawowy nie zgadza się na wykonanie zabiegów niezbędnych dla usunięcia niebezpieczeństwa utraty przez pacjenta życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała bądź ciężkiego rozstroju zdrowia.

Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego – pisemna zgoda.

 

Bez zgody tylko wtedy, gdy zachowanie osoby chorej psychicznie  zagraża bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób.

 • przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun prawny),
 • jeżeli pacjent ukończył 16 lat, wymagana jest także jego zgoda,
 • sąd opiekuńczy (właściwy ze względu na miejsce zamieszkania) - w przypadku sprzecznych oświadczeń w sprawie przyjęcia do szpitala psychiatrycznego małoletniego i jego przedstawiciela ustawowego.


Leczenie za granicą. Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) może pokryć koszty leczenia za granicą. Uzyskanie niektórych świadczeń wymaga wcześniejszej zgody NFZ-u. Szczegółowe informacje na temat możliwości leczenia za granicą uzyskamy w oddziale NFZ-u.