Opłata za paszport: 140 zł.
  
Z ulg w opłacie za paszport mogą skorzystać:
- emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne oraz współmałżonkowie na utrzymaniu - ulga maks. 50%
- kombatanci - ulga maks. 50%
- seniorzy korzystający z pomocy społecznej - ulga maks. 50%
- osoby powyżej 70. roku życia - zwolnienie 100%
- seniorzy korzystający z pomocy społecznej, wyjeżdżający w celach leczniczych - ulga maks. 50%
  
Opłata za wydanie nowego paszportu w przypadku zgubienia/zniszczenia poprzedniego z winy posiadacza: 420 zł. Domiar 200% do kwoty zwyczajnej obowiązuje wszystkich poza:
- seniorami powyżej 70. roku życia
- seniorami korzystającymi z pomocy społecznej, wyjeżdżającymi w celach leczniczych
- żołnierzami wyznaczonymi do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.


Dla tych seniorów, którzy planują odbyć wszystkie wymarzone zagraniczne podróże, na które dotychczas nie mieli czasu, mamy dobrą wiadomość. Przysługuje im odpowiednia ulga w opłacie na wydanie dokumentu paszportowego. Paszport jest niezbędny, dla tych którzy wybierają się w podróż poza granice Polski jednakże wyjazd do krajów Unii Europejskiej wymagał będzie jedynie dowodu tożsamości - dowodu osobistego z zastrzeżeniem jednak, iż w związku z istnieniem tzw. Strefy Schengen na wewnętrznych granicach państw nie odbywa się kontrola. Strefa Schengen obejmuje następujące państwa: 22 kraje UE: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy oraz kraje stowarzyszone: Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Lichtenstein. Szczególny status mają Wielka Brytania i Irlandia - państwa członkowskie Unii Europejskiej, które pozostają poza obszarem Schengen, a tym samym nie zniosły kontroli na granicach wewnętrznych, mogą jednak stosować niektóre postanowienia dotyczące współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych, ale do wjazdu na ich terytorium wystarczy dowód osobisty. Natomiast Cypr, Bułgaria, Rumunia starają się o członkostwo w Schengen i przy wjeździe na ich terytorium konieczny będzie również tylko dowód osobisty.

Podróż poza granice Unii Europejskiej wymaga zatem jednak posiadania paszportu. Ten wyjątkowo ważny dokument uprawnia do przekraczania granicy i pobytu zagranicą oraz poświadcza obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie ten dokument zawiera.

Paszport jest wydawany na wniosek osoby zainteresowanej. Za wydanie paszportu pobiera się jednak opłatę.

Istnieje jednak pewien katalog osób, które mogą liczyć na ulgę w opłacie. Ulga wynosi 50% kwoty opłaty. Pamiętać jednak musimy, że wysokość opłaty może się zmieniać, bowiem określana jest przez Radę Ministrów (rząd), w drodze rozporządzenia.

Ulga ta przysługuje:

  1. emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu;
  2. osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;
  3. kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2012 r. poz. 400);
  4. osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, uczniom i studentom.

Ważna informacja: jeśli osoba posiada prawo do emerytury/renty i jednocześnie ma status niepełnosprawności, to nie oznacza, że sumują jej się dwie ulgi z dwóch różnych tytułów. Nie będzie to ulga 100%, ale w dalszym ciągu 50%.

  
Najstarsi seniorzy, którzy ukończyli 70. rok życia, nie muszą się jednak martwić jakąkolwiek opłatą, ponieważ otrzymają od niej całkowite zwolnienie. Ten przywilej mają także osoby korzystające z pomocy społecznej, jeśli celem ich zagranicznego wyjazdu jest długotrwałe leczenie lub operacja. Dla porządku należy dodać, że nie pobiera się opłaty również od osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej a także od żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.

Jeśli jednak nasz senior wykorzystał już dotychczasowe przysługujące mu ulgi i był aktywny, w związku z czym brakuje mu miejsca na nowe stemple w paszporcie, może on uzyskać jeszcze jedną ulgę. Wydanie nowego paszportu, w czasie kiedy poprzedni nadal jest ważny, ale jest już zapełniony, jest tańsze. Za każdy rok pozostały do upływu terminu ważności starego paszportu dostaje się ulgę wysokości 10% opłaty za nowy paszport (wyliczenie dotyczy tego dokumentu, który został wydany na lat 10; w przypadku paszportu 5-letniego, za każdy rok pozostałej ważności otrzymuje się ulgę na tej samem zasadzie, co wyżej wspomniana, ale w innej wysokości – będzie to 20%).

Jeśli posiadacz zniszczy lub zagubi paszport, przez swoją nieostrożność, przed upływem, jego ważności, to spotka go niemała przykrość. Wydanie nowego dokumentu będzie droższe o 200%. Ani prawo do renty/emerytury, ani status osoby niepełnosprawnej bądź kombatanta nie są tu usprawiedliwieniem. Zwolnienie z tej opłaty przysługuje jedynie najstarszym seniorom - po 70. roku życia, a także tym, którzy wyjechali w celach leczniczych (a także w/w żołnierzom).  Tylko im ustawodawca daje prawo do nieuwagi, pozostali muszą pilnować swoich dokumentów paszportowych.