Mediację można prowadzić we wszystkich sprawach, szczególnie w tych, w których możliwe jest zawarcie ugody.

 

Mediację można prowadzić we wszystkich sprawach, szczególnie w tych, w których możliwe jest zawarcie ugody. Są to przykładowo sprawy cywilne (np. sprawy o zapłatę, dział spadku, zachowek, zniesienie współwłasności, podział majątku, roszczenia odszkodowawcze), gospodarcze (np. o zapłatę, wykonanie umów, niezgodność towaru z umową, roszczenia wspólników i akcjonariuszy), rodzinne (ustalenie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, miejsca zamieszkania dziecka, podział majątku, alimenty na dziecko i małżonka), karne i w sprawach nieletnich, a także administracyjnych.

Koszty mediacji pozasądowej określa umowa o mediację zawarta przez strony z mediatorem bądź ośrodkiem mediacyjnym. Koszty mediacji sądowych określają natomiast Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Mediator ma również prawo do zwrotu niezbędnych do prowadzenia mediacji kosztów i wydatków, w tym przykładowo: przejazdów, zawiadomień stron, wynajmu pomieszczeń. Mediator może też wyrazić zgodę na przeprowadzenie mediacji bez pobierania jakiegokolwiek wynagrodzenia. Koszty mediacji pokrywają strony. Mimo wszystko są one znacznie niższe niż koszty sądowe. W przypadku mediacji sądowej, jeśli dojdzie do zawarcia ugody – koszty znosi się wzajemnie

Mediacja powinna trwać do trzech miesięcy. Na zgodny wniosek stron lub z innych ważnych powodów termin na przeprowadzenie mediacji może zostać przedłużony, jeżeli będzie to sprzyjać ugodowemu załatwieniu sprawy. Czasu trwania mediacji nie wlicza się do czasu trwania postępowania sądowego.