Wyjazd dziecka za granicę wymaga zgody obojga rodziców. Oprócz pisemnej zgody rodziców potrzebny będzie dokument uprawniający do przekraczania granic: paszport, a w przypadku wyjazdu do większości państw europejskich, wystarczy dowód osobisty.

 

DOWÓD OSOBISTY DZIECKA

 

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie. Uprawnia do przekraczania granic:

-         państw członkowskich Unii Europejskiej,

-         państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej,

-         państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.

Jak uzyskać dowód osobisty dziecka?

1.     Dowód osobisty jest wydawany nieodpłatnie.

2.     Wniosek można złożyć w dowolnym urzędzie gminy/miasta na terenie Polski.

3.     W imieniu dziecka wniosek składa rodzic (jeden), opiekun prawny lub kurator. Jeżeli dziecko ukończyło 5 rok życia musi być obecne przy składaniu wniosku.

4.      Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek. Dziecko musi być obecne przy odbiorze dokumentu, chyba że nie ukończyło 5 lat lub było obecne przy składaniu wniosku.

Termin ważności dokumentu. Dowód osobisty dziecka, które nie ukończyło 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania. Dowód starszego dziecka 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania.

 

PASZPORT

Paszport jest dokumentem, który uprawnia do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadcza obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej.

Jak uzyskać paszport dla dziecka.

1.     Wniosek o wydanie paszportu składa się w dowolnym urzędzie wojewódzkim na terenie kraju, a za granicą w konsulacie polskim.

2.     Wniosek o wydanie paszportu składają oboje rodzice. Wniosek może złożyć jeden rodzic, jeżeli:

-         drugi z rodziców wyraził pisemną zgodę. Zgoda musi być poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza,

-          drugi z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona,

-         w przypadku braku zgody drugiego rodzica, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego wydał sąd rodzinny.

3.     Jeżeli dziecko ukończyło 5 rok życia musi być obecne przy składaniu wniosku.

4.     Paszport dla dziecka może odebrać jeden z rodziców lub opiekun prawny.

5.     Opłata za wydanie paszportu wynosi:

-         60 zł – dla dzieci poniżej 13 roku życia,

-         140 zł – dla pozostałych osób.

Rodziny wielodzietne posiadające Kartę Dużej Rodziny otrzymują dodatkową zniżkę za wydanie paszportów. Opłata jest obniżana o 75% w przypadku dzieci i 50% w przypadku rodziców.

 

Termin ważności dokumentu. Paszport wydany dziecku, które nie ukończyło 13 lat, ważny 5 lat od jego wydania. W pozostałych przypadkach paszport jest ważny 10 lat.

 

ZGODA RODZICÓW

 

Wyjazd za granicę należy do tzw. istotnych spraw dziecka. Rodzice powinni zadecydować o wyjeździe wspólnie, niezależnie od tego czy jest to wyjazd wakacyjny czy wyjazd na stałe. Zgoda drugiego rodzica nie jest wymagana, jeżeli jest on pozbawiony władzy rodzicielskiej lub ma ograniczoną władzę rodzicielską (a zakres jej wykonywania nie obejmuje podejmowania decyzji w kwestii wyjazdów dziecka za granicę).

Zgoda na wydanie dziecku paszportu nie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na wyjazd. Osoby podróżujące z dzieckiem powinny mieć dowód na wyrażenie zgody przez rodziców na wyjazd.

Każde z rodziców może zwrócić się do sądu rodzinnego o:

-         zezwolenie na wydanie dokumentu paszportowego dziecku,

-         zezwolenie na wyjazd dziecka za granicę

w sytuacji gdy drugi rodzic nie wyraża takiej zgody.

Jeżeli uzyskanie zgody jednego z rodziców jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, dokument paszportowy za granicą może być wydany za zgodą tylko jednego z rodziców, o ile przemawia za tym dobro małoletniego. W przypadku gdy małoletni przebywa za granicą bez opieki rodziców, paszport tymczasowy może być wydany bez ich zgody.

 

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZNIA ZDROWOTNEGO

 

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń zdrowotnych na terenie Unii Europejskiej.

Jak uzyskać kartę EKUZ?

1.     Wniosek o wydanie karty EKUZ składa się na odpowiednim formularzu w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Właściwym jest oddział wskazany w zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego.

2.     Składając wniosek o wydanie Karty trzeba przedstawić dowód ubezpieczenia zdrowotnego dziecka.

3.     Karta wydawana jest zwykle w dniu złożenia wniosku.

4.     Wydanie karty jest bezpłatne.

Termin ważności karty EKUZ.

Karta EKUZ dla dzieci wydawana jest na okres 6 miesięcy.

POMOC KONSULARNA

 

W razie trudności za granicą można zgłosić się o pomoc do polskiego konsulatu. Konsul udziela pomocy obywatelowi polskiemu, w szczególności w razie:

-       poważnego wypadku lub ciężkiej choroby,

-       w razie aktu przemocy, którego ofiarą padł obywatel polski,

-       w razie zgonu obywatela polskiego lub

-       konieczności nagłego powrotu obywatela polskiego pozbawionego środków finansowych do Rzeczypospolitej Polskiej albo do państwa zamieszkania.

Jeżeli w pobliżu nie ma konsulatu polskiego, takiej samej pomocy udzieli Polakowi konsul każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.