Osoby starsze oraz seniorzy posiadający status osoby niepełnosprawnej mogą liczyć na zwolnienia z opłat abonamentowych za używania radia i telewizji. Jest to duża ulga finansowa dla tych osób(które są niezamożne, a chcą mieć dostęp do informacji i dóbr kultury.

Ustawodawca wylicza kategorie osób, którym przysługuje ten przywilej. Są to osoby niepełnosprawne (inwalidzi I grupy, osoby całkowicie niezdolne do pracy, niepełnosprawni w stopniu znacznym oraz trwale lub okresowo całkowicie niezdolni do pracy w gospodarstwie rolnym, osoby niewidome i niesłyszące). Zwolnienie przysługuje także tym seniorom, którzy pobierają świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub rentę socjalną.

Sam podeszły wiek także jest uprawnieniem do zwolnienia z opłat. Emeryci powyżej 60. roku życia, których emerytura jest niska, tj. nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju, posiadają ulgę 100% w abonamencie.

Z kolei przekroczenie 75 roku życia zapewnia nam zwolnienie z opłat, niezależnie od wszystkich innych czynników. Osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego także są zwolnione płacenia abonamentu.

Nie wysprczy jednak spełniać odpowiednia kryteria, aby być wolnym od opłat za radio i telewizję. Trzeba je najpierw udowodnić - na poczcie należy złożyć oświadczenie o naszych uprawnieniach oraz dokumenty potwierdzające nasz wiek, emeryturę, stopień niezdolności do pracy itd. Urzędy pocztowe przyjmują zgłoszenia o posiadaniu radia lub telewizora oraz oświadczenia o prawie do zwolnienia z opłat.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wydała specjalne rozporządzenie, które precyzuje jakie dokumenty mogą poświadczać nasze prawo do zwolnienia z opłat.

Seniorzy muszą przedstawić decyzję lekarza orzecznika ZUS o swojej całkowitej niezdolności do pracy lub inną dokumentację potwierdzającą ich niepełnosprawność. Ci, którzy pobierają świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub rentę socjalną, muszą przedstawić zaświadczenie z decyzją o ich przyznaniu.

Emeryci zaś powinni potwierdzić swój wiek (za pomocą dowodu osobistego) oraz przedstawić dokument poświadczający wysokość emerytury. Młodsi seniorzy muszą pokazać dokument z decyzją ZUS 0 przyznanym zasiłku lub świadczenie przedemerytalnym.

Każdy z powyżej wymienionych dokumentów należy dołączyć do swojego oświadczenia, które złożyć można na poczcie. Przy składaniu obu tych pism należy wypełnić „Formularz zwolnienia z opłat za używanie odbiorników rtv", który jest dostępny w urzędzie pocztowym. Wzór odpowiedniego oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jest on krótki 1 łatwy do wypełnienia. Załatwianie formalności na poczcie nie powinno zatem stanowić problemu na seniorów lub ich rodzin czy opiekunów.


  

Tabela przedstawiająca dokumenty niezbędne przy składaniu oświadczenia o prawie do zwolnienia z abonamentu RTV

Osoba uprawniona:

Dokument potwierdzający (dołączany do oświadczenia):

1) Inwalidzi I grupy; 2) Całkowicie niezdolni do pracy; 3) Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności; 4) Osoby o trwałe) lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym

Orzeczenie właściwego organu orzekającego, np. orzeczenie lekarza orzecznika.

Osoba po 75 roku życia

Dowód osobisty (poświadcza wiek).

Pobierający świadczenie pielęgnacyjne, rentę socjalną lub specjalny zasiłek opiekuńczy.

Dokument potwierdzający przyznanie| świadczenia, np. decyzja ZUS.

Osoby niesłyszące.

Zaświadczenie lekarskie potwierdzające głuchotę lub silne uszkodzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2.000 Hz o natężeniu od 80 dB) - uzyskane, np. w Zakładzie Opieki Zdrowotnej.

Osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%

1) Legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy RP;

2) orzeczenie właściwego organu orzekającego o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu uszkodzeń narządu wzroku;

3) orzeczenie właściwego organu orzekającego, stwierdzające uszkodzenie narządu wzroku;

4) zaświadczenie wystawione przez Zakład Opieki Zdrowotnej.

Emeryci w wieku powyżej 60 lat (emerytura w wysokości nie większej niż 50% średniej płacy).

1) Odcinek emerytury; 2) Decyzja o przyznaniu emerytury.

Osoby pobierające zasiłek przedemerytalnego lub świadczenie przedemerytalne.

Zaświadczenie ZUS o przyznaniu lub pobieraniu zasiłku/ świadczenia.


  

Seniorzy, którzy są kombatantami II wojny światowej (1939-1945), uczestnikami walk z UPA oraz grupami Wehrwolfu, mogą także mieć z tego tytułu zwolnienie z abonamentu RTV. Warunkiem jest jednak posiadanie statusu inwalidy wojennego. Zgodnie z właściwymi przepisami, inwalida wojenny to określając ogólnie: uczestnik walk na frontach II wojny światowej (lub uczestnik walk wcześniejszych - Powstania Wielkopolskiego i Powstań Śląskich), który doznał w wyniku służby wojskowej lub przebywania w niewoli u nieprzyjaciela (także przebywania w niemieckich obozach koncentracyjnych) - trwałego uszczerbku na zdrowiu. Status ten przysługuje także weteranom wojny domowej w Hiszpanii (walczącym przeciwko faszystom gen. Franco), obrońcom Poczty Gdańskiej we wrześniu 1939 r. i biorącym udział w walkach o Cytadelę Poznańską w lutym 1945 r., marynarzom statków handlowych, którzy pływali w konwojach w latach II wojny światowej oraz saperom rozminowującym ziemie polskie po zakończeniu wojny.

Inwalidom wojennym przysługuje zwolnienie z abonamentu radiowo-telewizyjnego. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do zwolnienia jest książeczka inwalidy wojennego, którą wystawia odpowiedni organ emerytalno-rentowy.

Osoby, które w jakikolwiek inny sposób działały w obronie niepodległości Polski w czasie II wojny światowej lub później, pod koniec lat 40 (w podziemnych formacjach niepodległościowych), mają status kombatantów wojennych. Przysługuje on nie tylko uczestnikom walk, żołnierzom czy partyzantom, ale także tym cywilom, którzy byli zaangażowani w walkę z nieprzyjaciółmi Państwa Polskiego, poprzez tajne nauczanie w czasie wojny, ukrywanie osób narodowości żydowskiej przed okupantem hitlerowskim. Do kombatantów zalicza się także wszystkich tych, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu w wyniku zaangażowania się w działania niepodległościowe - przeciwko władzom PRL - w trakcie słynnych wydarzeń Poznańskiego Czerwca 1956 roku oraz Grudnia 1970 na Wybrzeżu. Przywileje kombatanckie przysługują także ofiarom represji politycznych i narodowościowych, ze strony służb III Rzeszy, ZSRR i PRL w latach 40-tych i 50-tych.

Kombatantom o statusie inwalidy wojennego przysługuje zwolnienie z opłat abonamentu RTV. Dokumentem poświadczającym prawo do zwolnienie jest w tym przypadku legitymacja osoby represjonowanej.


  

Tabela przedstawiająca dokumenty niezbędne przy składaniu oświadczenia o prawie do zwolnienia z abonamentu RTV

Osoba uprawniona:

Dokument poświadczający:

inwalida wojenny.

Książeczka inwalidy wojennego.

Kombatant będący inwalidą wojennym.

Legitymacja osoby represjonowanej.


  

Wdowa (członkowie rodzin pozostałym po kombatantach), po zmarłym kombatancie wojennym (będącym inwalidą wojennym) także posiada przywilej zwolnienie z abonamentu RTV. Po odpowiednie pismo poświadczające należy, w tym przypadku, udać się do Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wdowa otrzyma tam zaświadczenie o byciu członkiem rodziny zmarłego kombatanta. Zamiennie może zostać wykorzystany dokument z ZUS potwierdzający prawo do renty rodzinnej po zmarłym inwalidzie wojennym.