BEZPŁATNE PORADY 

JAK SKORZYSTAĆ ?

Na porady obowiązują zapisy: 

pod nr tel. 68 470 99 76 (w godzinach pracy Starostwa)

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

W dni ustawowo wolne od pracy (w tym w święta państwowe) punkty są nieczynne

Na poradę należy zabrać ze sobą całą posiadaną dokumentację w sprawie. 

Z dniem 1 lipca 2023 roku zniesienie stanu zagrożenia epidemią COVID-19
Od tego dnia porady są udzielane wyłącznie stacjonarnie – podczas osobistej wizyty osoby uprawnionej w punkcie pomocy.
Na porady telefoniczne / mailowe  mogą być zapisywane wyłącznie osoby z trudnościami w poruszaniu i komunikowaniu się, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy.
MATERIAŁY INFORMACYJNE 2024
nieodpłatna pomoc prawna
MATERIAŁY INFORMACYJNE 2023
nieodpłatna pomoc prawna

ARTYKUŁY 2023

MATERIAŁY INFORMACYJNE 2022

SPOT VIDEO 2023

SPOT VIDEO 2022

ARTYKUŁY DO ODSŁUCHANIA

Środki zapobiegawcze stosowane wobec podejrzanego bądź oskarżonego w toku postępowania karnego

ARTYKUŁY 2022

ARTYKUŁY 2021

MATERIAŁY INFORMACYJNE 2021

MATERIAŁY INFORMACYJNE 2020

GDZIE SKORZYSTAĆ ?

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO 

obsługiwany przez 
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM*
z siedzibą w Zielonej Górze 
przy al. Niepodległości 7a/5
e-mail: civis-sum@civis-sum.org.pl 

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Lokalizacja:  

Szprotawa
Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 30, pok. nr 1

HARMONOGRAM DYŻURÓW: 

poniedziałek w godz.:  7:30 – 11:30
wtorek w godz.:  12:00 – 16:00
środa w godz.:  8:00 – 12:00
czwartek w godz.:  12:00 – 16:00
piątek w godz.:  8:00 – 12:00 

Usługi:

  • nieodpłatna pomoc prawna – udzielana wg harmonogramu dyżurów 
  • nieodpłatna mediacja – udzielana wg zgłaszanego zapotrzebowania

  PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO 

  Lokalizacja:  

  Iłowa
  Biblioteka Kultury
  ul. Żagańska 15, pok. nr 5

  HARMONOGRAM DYŻURÓW: 

  poniedziałek w godz.:  12:30 – 16:30
  wtorek w godz.:  8:00 – 12:00
  środa w godz.:  12:30 – 16:30
  czwartek w godz.:  12:30 – 16:30
  piątek w godz.:  8:00 – 12:00 

  Usługi:

     • nieodpłatne poradnictwo obywatelskie – udzielane wg harmonogramu dyżurów 
     • nieodpłatna mediacja – udzielana wg zgłaszanego zapotrzebowania

  PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

  Obsługiwany przez Okręgową Radę Adwokacką w Zielonej Górze i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze na podstawie porozumienia z Powiatem Żagańskim

  w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

  Lokalizacja: 

  ŻAGAŃ
  Starostwo Powiatowe
  ul. Dworcowa 39, pok. nr 13

  HARMONOGRAM DYŻURÓW: 

  poniedziałek w godz.:  12:00 – 16:00
  wtorek w godz.:  8:00 – 12:00
  środa w godz.:  12:00 – 16:00
  czwartek w godz.:  12:00 – 16:00
  piątek w godz.:  9:00 – 13:00

   

  usługi:

   • nieodpłatna pomoc prawna – udzielana wg harmonogramu dyżurów
   • nieodpłatna mediacja – udzielana wg zgłaszanego zapotrzebowania

  KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z NIEODPŁATNEGO WSPARCIA?

  Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. 

  Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

  W oświadczeniu osoba uprawniona podaje udzielającemu porady imię, nazwisko, adres i PESEL (art. 4 ust. 2 i 6 ustawy).

  Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.  

  Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

  W oświadczeniu osoba uprawniona podaje udzielającemu porady imię, nazwisko, adres i PESEL (art. 4 ust. 2 i 6 ustawy).

  Pomoc udzielana osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która w ciągu ostatniego roku nie zatrudniała innych osób, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str 1). 

   Z uwagi na to, osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, o której mowa powyżej (zwana dalej Podmiotem lub Beneficjentem) przed uzyskaniem porady musi dodatkowo przedłożyć:  

  1. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis i zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych,

  albo:

  – oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie,

  – oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie

  1. informacje niezbędne do udzielenia pomocy, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. 2010 Nr 53, poz. 311) dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis. 
  1. Jeżeli podmiot ubiegający się o pomoc dokonuje samodzielnego zapisu na poradę przez system teleinformatyczny nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, przed uzyskaniem pomocy składa zaświadczenia, oświadczenia i informacje za pomocą systemu.
  1. Podmiot udzielający pomocy nie może jej rozpocząć przed przekazaniem przez podmiot ubiegający się o pomoc wyżej wymienionych dokumentów. 
  1. Beneficjent pomocy jest zobowiązany do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy publicznej,co do której Komisja Europejska wydała decyzję obowiązku zwrotu pomocy, chyba że wskutek wniesionego odwołania zostanie zawieszone wykonanie decyzji Komisji Europejskiej 
  1. Udzielanie pomocy publicznej jest monitorowane. Monitorowanie pomocy publicznej obejmuje gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o udzielanej pomocy publicznej, w szczególności o jej rodzajach, formach i wielkości, oraz przestrzeganie krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
  1. Fakt udzielenia pomocy de minimis podlega upublicznieniu. W tym celu przetwarzaniu podlegają dane obejmujące numer identyfikacji podatkowej, nazwę, podstawę prawną udzielenia pomocy, dzień udzielenia pomocy, wielkość przedsiębiorcy, informacje o siedzibie, miejscu zamieszkania i rodzaju prowadzonej działalności, wartość pomocy, formę oraz przeznaczenie pomocy. Powyższe dane będą  udostępnione na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

  8. Po udzieleniu pomocy podmiot udzielający pomocy wystawi beneficjentowi pomocy zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis. 

  Szczegółowe informacje dostępne są w Starostwie oraz w punktach pomocy 


  wzory formularzy
   

  wzór oświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis

  wzór zaświadczenia o otrzymaniu pomocy de minimis po poradzie

   

  Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

  Stowarzyszenie CIVIS SUM organizuje dodatkowe bezpłatne porady dla wszystkich mieszkańców powiatu żagańskiego 

  dyżur telefoniczny w każdą środę w godz.: 11:00 – 12:00, pod numerem telefonu 515 856 516

  porady korespondencyjne: 

  1. e-mailowo – na adres: porady@civis-sum.org.pl
  2. listownie – na adres Biuro Porad Obywatelskich, al. Niepodległości 7a/5, 65-048 Zielona Góra

  Prosimy nie przesyłać oryginałów dokumentów – wystarczy kopia.
  Czas oczekiwania na odpowiedź – ok 14 dni.

  NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

  Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
  • wskazanie osobie fizycznej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub,
  • nieodpłatną mediację, lub
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

  NIEODPŁATNA MEDIACJA

  Nieodpłatna mediacja obejmuje:

  • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
  • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
  • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
  • przeprowadzenie mediacji,
  • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

   

  Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

  • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
  • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

  Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.

  NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

  Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby fizycznej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

  Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

  Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

  Nieodpłatną mediację prowadzi mediator. 

  *) Zadania publiczne pt. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Żagańskiego w 2024 r. i Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Żagańskiego w 2024 r. są finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Żagański.

  PODSTAWA PRAWNA 

  • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 945.): 
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2492)
  Skip to content