Proste formularze i jasne instrukcje – sądy usprawniają obsługę interesantów.

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości, dążąc do ułatwienia i ujednolicenia kontaktu obywatela z wymiarem sprawiedliwości, zrealizował projekt pn. Wdrożenie standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym (projekt WSOI) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Ważnym aspektem realizacji projektu WSOI, nie tylko wizerunkowym, jest usprawnienie komunikacji z interesantem, szczególnie z interesantem z niepełnosprawnościami, poprzez udostępnienie w sądach oraz zamieszczenie na portalu internetowym Ministerstwa Sprawiedliwości, aktualizowanych cyklicznie, co do zmieniającego się stanu prawnego, katalogów usług wraz z kartami usług dla interesantów poszczególnych szczebli sądów.

Usługi to wybrane rodzaje spraw, z którymi najczęściej zgłaszają się interesanci do sądów. Dotyczą one szerokiego wachlarza zagadnień z zakresu różnych dziedzin prawa, w tym prawa cywilnego, karnego, rodzinnego, nieletnich, gospodarczego, pracy oraz ubezpieczeń społecznych.

Katalog usług wraz z kartami usług świadczonych przez sąd obejmuje usługi, możliwe do realizacji przez każdy sąd powszechny, niezależnie od jego szczebla (usługi podstawowe) np. udostępnianie osobom uprawnionym akt sprawy w celu ich przeglądania lub sporządzania fotokopii, a także te wykonywane przez sądy danego szczebla (usługi uzupełniające dla sądu rejonowego, dla sądu okręgowego, dla sądu apelacyjnego) np. informacja o stwierdzeniu nabycia spadku (usługa uzupełniająca dla sądu rejonowego), informacja o rozwodzie (usługa uzupełniająca dla sądu okręgowego).

Karta usługi dla interesantów to jednostkowa informacja o postępowaniu, zawierająca informację o tym:

  • kto jest uprawniony do skorzystania z danej usługi,
  • w jaki sposób interesanci mogą zrealizować daną usługę,
  • który sąd i wydział są dla sprawy właściwe,
  • w jaki sposób zainicjować sprawę,
  • jakie złożyć dokumenty,
  • w jakim terminie złożyć dokumenty,
  • w jakiej wysokości wnieść opłatę,
  • jakie wzory i formularze zastosować.

 Karta usługi stanowi konkretne instrukcje działania dla interesantów, udzielane zgodnie z jednolitą we wszystkich sądach procedurą zarówno w sposobie obsługi, jak i jakości przekazywanej interesantom informacji przez poszczególne sądy.

Do wybranych kart usług zostały załączone wzory pism lub formularzy znajdujących zastosowanie w odniesieniu do danych usług – spraw, z którymi zwracają się interesanci do sądu.

Wszystkie pliki do pobrania na stronie: https://wsoi.ms.gov.pl/aktualnosci/news,15313,proste-formularze-i-jasne-instrukcje—sady.html

Skip to content