laptop

Zgodnie z definicją, ustaloną w art. 3 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Tym samym, ogólnie rzecz biorąc każdy, kto świadczy jakieś usługi (wykonuje zlecenia, sprzedaje towar itp.) we własnym imieniu i na swój rachunek – powinien posiadać działalność gospodarczą i dopełnić wszelkich, wynikających z tego tytułu obowiązków (np. zarejestrować się w urzędzie skarbowym, zaopatrzyć w kasę fiskalną, zgłosić do ubezpieczeń w ZUS).

Warto jednak pamiętać, że od powyższej zasady istnieją wyjątki. Mowa tu o tak zwanej działalności nierejestrowanej (nierejestrowej, nieewidencjonowanej). W największym uproszczeniu, jest to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, która nie wymaga rejestracji firmy, tzn. nie wymaga wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Głównym kryterium jest tutaj wysokość uzyskiwanego przychodu, który miesięcznie nie może przekroczyć 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę (w wysokości obowiązującej w danym okresie). Kolejnym kryterium jest niewykonywanie działalności gospodarczej rejestrowanej (tzn. wpisanej do CEiDG), zarówno w dniu obecnym, jak i w okresie 60 miesięcy (5 lat) wstecz.

Podkreślić trzeba, że mowa tu o wykonywaniu, niezarejestrowaniu działalności – jeżeli więc posiadamy lub w okresie ostatnich 5 lat posiadaliśmy działalność rejestrową, która jednak była w całym tym czasie zawieszona – nadal możemy skorzystać z opcji działalności nieewidencjonowanej.

Osoba, która świadczy usługi w ramach działalności nierejestrowanej, zobowiązana jest prowadzić comiesięczną, uproszczoną ewidencję sprzedaży, która posłuży m.in. do rozliczeń z fiskusem (to jest obliczenia należnego podatku dochodowego), a także ustalenia, czy nie doszło do przekroczenia kwoty limitów, o których mowa była powyżej. Należy podkreślić, że przychodem będą w tym przypadku wszystkie przychody należne, nawet jeśli nie zostały jeszcze otrzymane. Tym samym, do przychodu wliczymy faktycznie otrzymane wynagrodzenie, zaliczki, a jeżeli wykonaliśmy już swoją usługę – także kwoty, które kontrahenci dopiero mają nam zapłacić.

Jeśli w którymś miesiącu dojdzie do przekroczenia limitu przychodów, działalność zostanie automatycznie przekwalifikowana na „zwykłą” działalność gospodarczą. Od momentu przekroczenia limitu przychodu, należy w terminie 7 dni zarejestrować działalność gospodarczą w CEIDG (a także dopełnić wszelkich innych formalności w urzędzie skarbowym, ZUS itp.), a jeżeli już posiadamy taką (ale zawieszoną) – należy złożyć wniosek o wznowienie tej działalności.

Artykuł powstał w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie CIVIS SUM zadania publicznego pt.: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie miasta Zielona Góra w 2024r.” finansowanego ze środków przekazanych przez Miasto Zielona Góra. Artykuł jest wkładem własnym osobowym do ww. zadania.

Skip to content