Czy zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która odrzuciła spadek?

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych określa, że zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu.

Ponadto zasiłek pogrzebowy przysługuje również pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły koszty pogrzebu.

Jeśli koszty pogrzebu zostaną pokryte przez więcej niż jedną osobę lub wskazany powyżej podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty. Podziału dokonuje się  proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 4000 zł. Członek rodziny niezależnie od poniesionych kosztów pogrzebu zawsze otrzyma 4000 zł. Ustawa wskazuje, że członkiem rodziny jest małżonek (wdowa i wdowiec); rodzice, ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające; dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione i dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej; przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci niż wymienione powyżej; rodzeństwo; dziadkowie; wnuki; osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna

Natomiast w razie poniesienia kosztów pogrzebu przez inną osobę niż członka rodziny osoby ubezpieczonej lub osoby pobierającej emeryturę lub rentę, pracodawcę, dom pomocy społecznej, gminę, powiat, osobę prawną kościoła lub związku wyznaniowego, zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyższej jednak niż 4000 zł.

Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt Państwa, organizacji politycznej lub społecznej, lecz członkowie rodziny osoby ubezpieczonej lub osoby pobierającej emeryturę lub rentę, poniosły również część jego kosztów, przysługuje im zasiłek w wysokości 4 000 zł.

W związku z powyższym zasiłek pogrzebowy nie jest związany z prawem spadkowym, a kwota pobrana tytułem zasiłku pogrzebowego nie wchodzi w skład spadku. Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która poniosła koszty pogrzebu, mimo iż odrzuciła spadek po zmarłym.

Należy także podkreślić, że zasiłek pogrzebowy jest przyznawany bez względu na to, czy osoba zmarła posiadała zadłużenie w ZUS.

Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy, należy złożyć wniosek w jednostce ZUS, która wypłacała emeryturę albo rentę zmarłemu (jeśli zmarły dostawał emeryturę albo rentę) lub w jednostce ZUS – zgodnie z miejscem zamieszkania wnioskodawcy.


Skip to content