Praca zdalna lub zasiłek chorobowy podczas kwarantanny?

Kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

W przypadku skierowania przez jednostkę Państwowej Inspekcji Sanitarnej na kwarantannę przysługuje prawo do świadczeń chorobowych, czyli wynagrodzenia za czas choroby, które finansuje pracodawca lub zasiłku chorobowego. Dotyczy to osób, które są objęte ubezpieczeniem chorobowym. Ubezpieczony, który został poddany izolacji, w tym izolacji w warunkach domowych, także może skorzystać z tego świadczenia.

Przebywanie na kwarantannie nie oznacza, że osoba, która na niej przebywa jest chora, a jedynie była narażona na zakażenie. Zatem jest ona zdolna do pracy i nie ma obowiązku występować o wypłatę świadczenia chorobowego za czas przebywania na kwarantannie. Dopiero w momencie wystąpienia objawów i ujawnienia się choroby staje się ona niezdolna do pracy z powodu choroby.

Należy zauważyć, że podstawą wypłaty świadczeń chorobowych nie jest zwolnienie lekarskie, a informacja w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia (system EWP) o objęciu osoby kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Do czasu, gdy nie ujawni się choroba osoba przebywająca na kwarantannie może świadczyć pracę z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Kwestię tę reguluje ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, zgodnie z którą w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej kwarantannie, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie.

Jednak w przypadku świadczenia pracy w trakcie kwarantanny, nie przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, czyli w czasie niezdolności do pracy, a także ani świadczenie pieniężne z tytułu choroby określone w odrębnych przepisach.

W związku z powyższym osoba przebywająca na kwarantannie nie może pracować i jednocześnie pobierać świadczenia chorobowego.

Należy dodać, że pracownik, który sprawuje opiekę nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny podlegającym kwarantannie lub objętym obowiązkiem izolacji w warunkach domowych, może ubiegać się o zasiłek opiekuńczy.


Skip to content