Świadczenia z programu Rodzina 500+ nie mogą zostać zajęte przez komornika. Wynika to z Kodeksu postępowania cywilnego, który w art. 833 § 6 określa, że nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze oraz jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2019 r. poz. 473 i 1818).

Kodeks postepowania cywilnego wskazuje, że zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego nie obejmuje kwot pochodzących ze świadczeń, dodatków i zasiłków, o których mowa powyżej, jednak czasami dochodzi do prowadzenia egzekucji z rachunku bankowego i zajęcia ww. świadczeń. Komornik na wniosek wierzyciela może zająć rachunek bankowy, a w tym celu powiadamia bank. Zanim bank przekaże środki dłużnika komornikowi, bank powinien sprawdzić ich pochodzenie. Komornicy nie maja wglądu do bankowości dłużnika oraz historii jego rachunku. W związku z tym nie wie skąd pochodzą przesyłane przez bank pieniądze. Zadaniem banku jest więc monitorowanie jakie kwoty zostaną zablokowane na rachunku dłużnika, a jakie nie. Zgodnie z prawem środki pochodzące ze świadczeń powinny zostać do dyspozycji dłużnika, a nie mu zabrane. Jednak może wydarzyć się pomyłka i bank zablokuje te środki.

W tej sytuacji należy niezwłocznie zawiadomić komornika oraz bank o niesłusznym zajęciu kwoty świadczenia. Środki powinny zostać niezwłocznie zwrócone na konto dłużnika.

Ponadto egzekucji nie mogą podlegać:

  • przedmioty urządzenia domowego niezbędne dla dłużnika i jego domowników, w szczególności lodówka, pralka, odkurzacz, piekarnik lub kuchenka mikrofalowa, płyta grzewcza służąca podgrzewaniu i przygotowywaniu posiłków, łóżka, stół i krzesła w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników oraz po jednym źródle oświetlenia na izbę, chyba że są to przedmioty, których wartość znacznie przekracza przeciętną wartość nowych przedmiotów danego rodzaju;
  • pościel, bielizna i ubranie codzienne, w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu;
  • zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca;
  • jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów;
  • narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych;
  • u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę – pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nieotrzymującego stałej płacy lub u dłużnika, będącego osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą – pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie;
  • przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową;
  • produkty lecznicze niezbędne do funkcjonowania podmiotu leczniczego przez okres trzech miesięcy oraz wyroby medyczne;
  • przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny.

W związku z tym dłużnik pozostaje właścicielem ww. przedmiotów, nawet jeżeli jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne.

Skip to content