Osoby niepełnoletnie mogą podejmować zatrudnienie, jednak jest to ograniczone pewnymi warunkami. Dolna granica wieku, od którego można zacząć pracować i zarabiać, wynosi lat 15. Ustawa dopuszcza od niej pewne wyjątki. Młodociany (osoba, która ukończyła 15 lat, ale nie ukończyła lat 18) może być zatrudniony w ramach umowy o pracę wyłącznie jeśli:

  • ukończył ośmioletnią szkołę podstawową,
  • posiada zaświadczenie wydane przez lekarza potwierdzające, że wykonywana przez niego praca nie będzie miała negatywnego wpływu na jego stan zdrowia,
  • podjęte przez młodocianego zatrudnienie ma na celu przygotowanie zawodowe lub obejmuje wykonywanie prac lekkich, które nie uniemożliwiają mu wypełniania obowiązków szkolnych,
  • młodociany wykonuje pracę z wyjątkiem prac wskazanych jako prace wzbronione, które ujęte są w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Osoba w wieku poniżej 15 może zostać zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych pod warunkiem, że ukończyła ośmioletnią szkołą podstawową i tylko w roku kalendarzowym, w którym kończy 15 lat.

Po ukończeniu ośmioletniej szkoły podstawowej, nieletni w wieku poniżej lat 15 może być również zatrudniony na zasadach określonych dla młodocianych w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu.

Nieletni w wieku poniżej lat 15, który nie ukończył ośmioletniej szkoły podstawowej, może zostać zatrudniony na zasadach określonych dla młodocianych w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Dotyczy ona najczęściej prac wyszczególnionych w klasyfikacji prac szkolnictwa wyższego i ma ono na celu zapoznanie danej osoby z konkretnymi zadaniami, które mają być przez nią wykonywane w przyszłości.

Osoba młodociana może być zatrudniona w formie umowy zlecenia.

Skip to content