Małżeństwo to uznawany przez prawo związek, który zostaje zawarty poprzez złożenie przez mężczyznę i kobietę, jednocześnie obecnych przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. Po zawarciu związku małżeńskiego zostaje sporządzony akt małżeństwa, którego odpis przekazuje się małżonkom. Jest to dokument bardzo potrzebny, zwłaszcza gdy któryś z małżonków zmienił dotychczasowe nazwisko. Już po zawarciu małżeństwa, małżonkowie muszą między innymi podjąć decyzję względem nazwiska, jakie oboje będą od tej chwili nosić oraz jakie nazwisko będą nosić ich przyszłe dzieci. Jeśli nie zostaną złożone oświadczenia w sprawie nazwisk, to małżonkowie zachowują swoje dotychczasowe, a ich dzieci będą nosiły nazwisko dwuczłonowe, które powstanie z połączenia nazwiska matki i ojca.

Wraz z zawarciem związku małżeńskiego, między małżonkami powstaje ustawowy ustrój majątkowy. Tworzy on między małżonkami wspólność majątkową, która polega na tym, że w małżeństwie istnieje wspólny majątek, do którego prawa ma każdy z małżonków. Jednak, nie wszystko co małżonkowie posiadają stanie się częścią majątku wspólnego. Każdy z małżonków zachowuje bowiem swój odrębny majątek osobisty, do którego należą w szczególności przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, jak i takie nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił. Natomiast już to, co małżonkowie nabyli w trakcie trwania wspólności, razem lub osobno, wchodzą do ich majątku wspólnego.

Małżonkowie mają obowiązek współdziałać ze sobą w zarządzie majątkiem wspólnym, a w szczególności informować się wzajemnie o jego stanie. Każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać przedmiotami majątkowymi, które służą mu do wykonywania zawodu, czy prowadzenia działalności zarobkowej. Natomiast jeśli chodzi o inne przedmioty majątkowe wchodzące w skład majątku wspólnego, tylko zarządzać on nimi może w takim zakresie, w jakim drugi małżonek się temu nie sprzeciwia.

Zgoda drugiego małżonka będzie też wymagana do dokonania czynności prawnych prowadzących do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków, ale także do zbycia, odpłatnego nabycia lub obciążenia praw rzeczowych, których przedmiotem jest budynek lub lokal, przedsiębiorstwa, gospodarstwa rolnego oraz do dokonania darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych.

Warto wiedzieć też, jak małżonkowie pozostający w ustawowej wspólności majątkowej odpowiadają za długi i inne zobowiązania finansowe. Za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z małżonków za zgodą drugiego odpowiada się również majątkiem wspólnym, a wierzyciel może żądać zaspokojenia danego roszczenia właśnie stamtąd. Gdy jednak drugi małżonek nie wyraził zgody albo zobowiązanie nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z jego wynagrodzenia za pracę lub dochodów uzyskanych z innej działalności zarobkowej, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa.

*rodzina, własność, zadłużenia, zobowiązania finansowe, inne

Skip to content