Legalny pobyt na terytorium Polski daje prawo każdemu Ukraińcowi do otrzymania numeru PESEL.
Pozwoli on na np. załatwienie wszystkich spraw urzędowych, uzyskanie świadczeń pieniężnych, podjęcie pracy oraz założenie konta bankowego.
Wniosek o nadanie nr PESEL składa się osobiście w urzędzie gminy. Nie trzeba być nigdzie zameldowanym. Wniosek ma postać papierową.

Wypełnia go wnioskujący obywatel Ukrainy lub urzędnik na podstawie informacji podanych mu przez osobę składającą wniosek. Wniosek trzeba własnoręcznie podpisać. Nie trzeba za niego płacić.
W przypadku małoletniego dziecka wniosek o nadanie nr PESEL składa jego rodzic, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy lub osoba, która się nim opiekuje.
Prawidłowo wypełniony wniosek powinien zawierać takie dane jak: imię (imiona), nazwisko,unikalny numer ewidencyjny nadany przez organ ukraiński, obywatelstwo, datę urodzenia, miejsce oraz kraj urodzenia, płeć, datę wjazdu do Polski lub wytłumaczenie braku takiej informacji, datę złożenia wniosku o nr PESEL, informację o tym, czy zostały pobrane odciski palców, oświadczenie o przybyciu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio zterytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa lub o byciu małżonkiem takiego obywatela Ukrainy, oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku oraz klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Do wniosku trzeba również dołączyć fotografię twarzy o wymiarach 35×45 mm, a w urzędzie pobrane zostaną również odciski palców. Odcisków nie pobiera się od dzieci poniżej 12. rok użycia oraz jeśli pobranie odcisków palców jest chwilowo lub w ogóle niemożliwe.

——————–
Podstawa prawna:
– ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583).
———————————————–
więcej informacji dla obywateli Ukrainy:

 
Skip to content