Obowiązek alimentacyjny po rozwodzie, wobec kogo? Były małżonek czy tylko dzieci?

Według Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego małżonek rozwiedziony, który nie jest uznany za stronę wyłącznie winną rozkładu pożycia małżeńskiego i znajduje się w niedostatku może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego alimentów. Tym samym, małżonek rozwiedziony, który jest uznany za winnego rozpadu pożycia małżeńskiego, nie może żądać alimentów od małżonka niewinnego. Alimenty przyznawane są również jednej ze stron, w przypadku winy obojga małżonków lub braku takiego orzeczenia.

Obowiązek alimentacyjny to nic innego jak obowiązek dostarczania przez zobowiązanego środków utrzymania uprawnionemu.

Podstawą do oceny prawa do żądania dostarczania środków utrzymania jednemu z rozwiedzionych małżonków, przez drugiego jest orzeczenie o winie znajdujące się w wyroku rozwodowym.

Prawa do żądania alimentów, osoba uprawniona nie musi dochodzić w odrębnym postanowieniu. Może to zrobić w trakcie trwającego procesu rozwodowego. Wówczas w wyroku rozwodowym sąd określa również obowiązek alimentacyjny na byłego małżonka.

Powodem zasądzenia alimentów z reguły jest stan niedostatku byłego małżonka. Niedostatek musi wynikać z okoliczności niezależnych od woli osoby żądającej alimentów. Nie wystarczy tylko brak zatrudnienia, muszą być również inne wskazania, np. osoba niedołężna, której stan zdrowia uniemożliwia podjęcie pracy zarobkowej. Sąd musi zweryfikować czy żądający alimentów faktycznie nie może podjąć pracy, na ile jego sytuacja materialna małżonka ulegnie / uległa pogorszeniu, w stosunku do sytuacji, gdyby do rozwodu nie doszło etc.

Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże, gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.

W przypadku małżeństwa mającego potomstwo, w  wyroku rozwodowym sąd powinien również określić obowiązek alimentacyjny na dzieci. Zgodnie z art. 133§ 1 według Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka / dzieci, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Obowiązek alimentacyjny obejmuje koszty utrzymania i wychowania wspólnego, małoletniego dziecka małżonków lub dzieci. Sąd kwestie alimentów zasadza osobno wobec każdego z dzieci. Alimenty nie dotyczą w sprawie o rozwód na rzecz pełnoletniego dziecka.

Podstawa prawna: Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r.

Skip to content