Lubuski konkurs wiedzy o prawie 2022

LUBUSKI KONKURS WIEDZY O PRAWIE 2022

Sprawdź swoją wiedzę. Weź udział w konkursie – QUIZ ON-LINE Z WIEDZY O PRAWIE

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS – SUM zaprasza do udziału w IV Lubuskim Konkursie Wiedzy o Prawie.

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych (klasy 7 i 8) oraz ponadpodstawowych z terenu województwa lubuskiego (bez szkół zaocznych, wieczorowych, policealnych, dla dorosłych itp.).

Konkurs Wiedzy realizowany jest pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty.

W ramach konkursu on-line uczestnicy rozwiązują quiz wiedzy o prawie składający się z 20 pytań zamkniętych. Wśród uczestników zostaną wyłonieni laureaci konkursu szczebla wojewódzkiego oraz laureaci szczebli powiatowych.

QUIZ WIEDZY

  1. Zgłoszenia do konkursu można składać do 28 listopada 2022 r.
  2. Osoby zgłoszone do Konkursu otrzymają link do rozwiązania quizu. Mail z linkiem zostanie przesłany w terminie do 2 grudnia 2022 na adres, z którego dokonano zgłoszenia do konkursu.
  3. Konkurs w formie Quizu on-line będzie przeprowadzony w dniach 5-6 grudnia 2022 r.
  4. Quiz będzie dostępny pod podanym adresem od 5 grudnia br. od godz. 9:00 do 6 grudnia 2022 do godziny 17:00. Każdy uczestnik może tylko raz przystąpić do konkursu. Po zakończeniu quizu link przestanie być aktywny.
  5. Uczestnik ma 2 godziny na rozwiązanie quizu. Po upływie 2 godzin quiz zostanie zamknięty.
  6. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do dnia 23 grudnia 2022 r.

Zgłoszenie do konkursu należy wysłać na adres mailowy: edukacja-prawna@civis-sum.org.pl . W mailu osoba zgłaszająca wskaże: imię i nazwisko uczestnika, jego adres zamieszkania oraz szkołę i klasę, do której uczęszcza. Do maila należy załączyć zeskanowane i podpisane Oświadczenie/kartę zgłoszenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 Regulaminu.

Maile przesłane bez oświadczenia nie będą uwzględnione w konkursie. W przypadku zgłoszenia osoby, która nie ukończyła 18 lat, oświadczenie powinien podpisać przedstawiciel ustawowy uczestnika.

Lubuski Konkurs Wiedzy o Prawie jest organizowany w celu podniesienia świadomości prawnej oraz rozwijania zainteresowania młodzieży tematyką prawną. Z pewnością przyczyni się do rozwoju osobowości, uzdolnień i zainteresowań młodzieży, a także będzie stanowił wsparcie nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych.

Przesłanie maila przez osobę uprawnioną wraz z oświadczeniem/kartą zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3 powyżej, jest równoznaczne z formalnym zgłoszeniem do Konkursu, z zaakceptowaniem wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na umieszczenie imienia i nazwiska uczestnika Konkursu w materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z Konkursem.

Skip to content