Majątek osoby ubezwłasnowolnionej

Majątkiem osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej zarządza opiekun prawny ustanowiony przez sąd. Majątkiem osoby częściowo ubezwłasnowolnionej zarządza kurator.   Starość niejednokrotnie wiąże się z postępującym pogarszanie stanu zdrowia. Niektóre choroby, np. choroba...

Umowa o dożywocie

Umowa dożywocia polega na tym, że w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie. Nie jest to zatem przeniesienie własności pod tytułem darmym, jak w przypadku darowizny. Umowa dożywocia ma zapewniać...

Darowizna

Darowizna określona jest przez art. 888 kodeksu cywilnego – treścią umowy darowizny jest zobowiązanie się darczyńcy do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.   Darowizna to umowa, której celem jest nieodpłatne przysporzenie...

Co nie wchodzi w skład spadku?

Spadkobiercy bądź inne osoby mogą otrzymać środki pieniężne, które nie należą do spadku, np. oszczędności spadkodawcy zgromadzone w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (SKOK).   Dyspozycja wkładem w banku na wypadek śmierci: Posiadacz rachunku...

Rozporządzanie majątkiem: za życia czy na wypadek śmierci?

Majątkiem można rozporządzić: 1. za życia – zbywając go odpłatnie lub nieodpłatnie 2. na wypadek śmierci − poprzez testament. Rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można tylko przez testament. Jeżeli nie sporządzimy testamentu lub testament zostanie uznany za...
Skip to content