Zasiłek pogrzebowy

Śmierć członka rodziny lub znajomego zawsze wiążę się z poczuciem straty, smutkiem i żałobą. Niestety, gdy przeminą pierwsze emocje związane z odejściem bliskiego, należy zmierzyć się z problemem zorganizowania pochówku, którego koszty potrafią opiewać na wysokie...

Ubezwłasnowolnienie

Ubezwłasnowolnienie polega na całkowitym bądź częściowym pozbawieniu zdolności do czynności prawnych osoby ubezwłasnowolnionej. Zdolność prawna to zdolność do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych (przyjmowania i składania oświadczeń woli mających na celu...

Zapisy dla mieszkańcow Zielonej Góry! zmiana

Ważne! Od czerwca 2024 zapisy na porady prawne i obywatelskie do punktów pomocy prawnej i obywatelskiej w Zielonej Górze w nowych godzinach:   w dni robocze – poniedziałek: 7.30-16.00, wtorek-czwartek: 7.30-15.30, piątek: 7.30-15.00 Nr telefonu do zapisów na porady:...

Majątek małżonków

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte...

Działalność nierejestrowana 

Zgodnie z definicją, ustaloną w art. 3 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Tym samym, ogólnie rzecz biorąc każdy, kto świadczy...

Zrzeczenie się prawa do zachowku

Zachowek jest jedną z instytucji prawa spadkowego. Został stworzony jako forma ochrony najbliższej rodziny zmarłego przed skutkami rozporządzenia przez niego swoim majątkiem z naruszeniem reguł dziedziczenia, określonych w Kodeksie cywilnym. Przykład: Pan Stanisław...
Skip to content