Majątek osoby ubezwłasnowolnionej

Majątkiem osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej zarządza opiekun prawny ustanowiony przez sąd. Majątkiem osoby częściowo ubezwłasnowolnionej zarządza kurator.   Starość niejednokrotnie wiąże się z postępującym pogarszanie stanu zdrowia. Niektóre choroby, np. choroba...

Umowa o dożywocie

Umowa dożywocia polega na tym, że w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie. Nie jest to zatem przeniesienie własności pod tytułem darmym, jak w przypadku darowizny. Umowa dożywocia ma zapewniać...

Darowizna

Darowizna określona jest przez art. 888 kodeksu cywilnego – treścią umowy darowizny jest zobowiązanie się darczyńcy do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.   Darowizna to umowa, której celem jest nieodpłatne przysporzenie...

Co nie wchodzi w skład spadku?

Spadkobiercy bądź inne osoby mogą otrzymać środki pieniężne, które nie należą do spadku, np. oszczędności spadkodawcy zgromadzone w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (SKOK).   Dyspozycja wkładem w banku na wypadek śmierci: Posiadacz rachunku...

Rozporządzanie majątkiem: za życia czy na wypadek śmierci?

Majątkiem można rozporządzić: 1. za życia – zbywając go odpłatnie lub nieodpłatnie 2. na wypadek śmierci − poprzez testament. Rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można tylko przez testament. Jeżeli nie sporządzimy testamentu lub testament zostanie uznany za...

Dziedziczenie ustawowe

Dziedziczenie ustawowe polega na przejściu spadku na spadkobierców, gdy spadkodawca nie pozostawił testamentu. Przepisy kodeksu cywilnego regulują kolejność dziedziczenia, i tak: w pierwszej kolejności do spadku powołani są spadkobiercy pierwszej grupy, tj. dzieci...