Majątkiem osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej zarządza opiekun prawny ustanowiony przez sąd. Majątkiem osoby częściowo ubezwłasnowolnionej zarządza kurator.
 
Starość niejednokrotnie wiąże się z postępującym pogarszanie stanu zdrowia. Niektóre choroby, np. choroba Alzheimera, powodują, że człowiek staje się niezdolny do kierowania własnym postępowaniem. Stan taki stanowi przesłankę do ubezwłasnowolnienia. Osoba ubezwłasnowolniona pozostaje co prawda właścicielem swojego majątku, jednak w żaden sposób nie może nim dysponować, gdyż nie ma zdolności do czynności prawnych. Samodzielnie podjęte przez nią czynności prawne są nieważne. Oczywiście nieważność dotyczy czynności podjętych tylko w okresie, gdy osoba była ubezwłasnowolniona – a nie tych wcześniejszych ani późniejszych.

  
O ubezwłasnowolnieniu może postanowić tylko sąd
Majątkiem osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej zarządza opiekun prawny ustanowiony przez sąd. Majątkiem osoby częściowo ubezwłasnowolnionej zarządza kurator. Zarówno opiekun prawny jak i kurator osoby ubezwłasnowolnionej częściowo nie są samodzielni w zarządzie majątkiem osoby ubezwłasnowolnionej.
Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu majątkiem osoby ubezwłasnowolnionej mogą być dokonane tylko za zgodą sądu. Sąd wyrazi taką zgodę, jeżeli planowane działania będą zgodne z interesem osoby ubezwłasnowolnionej.
Skip to content