Mediacja

Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której skonfliktowane strony sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora samodzielnie dochodzą do porozumienia.  

Mediator

Mediator jest osobą, która usprawnia komunikację między stronami i pomaga uczestnikom mediacji w wypracowaniu satysfakcjonującego obie strony rozwiązania. Mediator nie jest sędzią ani arbitrem – jego rolą nie jest rozstrzyganie zaistniałego między stronami sporu. Musi zachować neutralność i bezstronność.   

Zasady mediacji
 • dobrowolności – strony wyrażają zgodę na mediację
 • bezstronności – strony traktowane równo a mediator nie jest stronniczy
 • poufności – mediacja objęta jest tajemnicą
 • neutralności – porozumienie w postępowaniu mediacyjnym zostaje wypracowane przez strony
 • akceptowalności – wyrażenie zgody stron na osobę mediatora, zasady mediacji i reguły postępowania mediacyjnego

Zasady Mediacji wyznaczają standardy prowadzenia mediacji a także doskonalenia się mediatorów. Ich źródło leży w rozporządzeniach Rady Europy dot. mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów a także w Kodeksie Etycznym Mediatorów uchwalony przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w 2008 roku.

Kodeks Etyki Mediatorów Polskich

Korzyści z mediacji

   
Dobrze przeprowadzona mediacja zapewnia:

 • szybkie załatwienie sprawy
 • mniej formalności
 • niższe koszty
 • poufność
 • mniej negatywnych emocji

 

Dzięki mediacji istnieje możliwość:
 • zachowania lub odbudowania dobrych relacji z drugą stroną konfliktu,
 • ułożenia stosunków z drugą stroną w sposób głębszy niż w przypadku sprawy sądowej.

 

Kierując sprawę na drogę postępowania sądowego, traci się kontrolę nad wynikiem postępowania. Całość rozstrzygnięcia oddaje się w ręce sądu.

Kierując sprawę do mediacji, zachowuje się pełny wpływ na to, jak zakończy się spór. Wspólnie z drugą stroną konfliktu są ustalane zasady działania oraz jest dokonywany wybór mediatora – osoby z autorytetem, do której obie strony mają zaufanie. W przypadku mediacji, to od stron konfliktu zależy, jak i kiedy zakończy się konflikt.

Mediacja pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze również po zakończeniu sporu – według szacunków, jeśli spór zakończył się ugodą, w 80% przypadków strony konfliktu wykonują porozumienie dobrowolnie. Nie jest potrzebna egzekucja przez komornika.

W przypadku gdy druga strona nie wykonuje ugody, istnieje możliwość wystąpienia do sądu o nadanie ugodzie klauzuli wykonalności i skierowania jej do egzekucji.

Skip to content