Osoby starsze nie powinny rezygnować z udziału w życiu kulturalnym i naukowym. Nawet jeśli zakończyły już karierę zawodową w dalszym ciągu mogą poznawać wytwory duchowe i materialne kultury polskiej i światowej. Miejscem takiej aktywności, dla seniorów, mogą być muzea.
  
Muzea mogą być państwowe, samorządowe lub prywatne. Zarządcy tych instytucji kulturalnych muszą dbać o dobry stan zborów zabytków i eksponatów. Wymaga to odpowiednich źródeł finansowania. Z tego więc względu, wstęp do muzeów zazwyczaj jest płatny i wymaga biletu. Zgodnie z prawem, przez jeden dzień w tygodniu wstęp na tzw. wystawy stałe muszą być otwarte dla każdego bezpłatnie.
Dla tych starszych osób, które pragną odwiedzać muzea jest przewidziana odpowiednia ulga w opłatach za wstęp. Wyjątkiem są państwowe muzea martyrologiczne, do których wstęp jest bezpłatny dla każdego – wynika to z ważności ich przekazu, który ma docierać do szerokich rzesz obywateli. Kwestię tę reguluje rozporządzenie ministra kultury, który ustala jakie spośród muzeów zostaną uznane za martyrologiczne i szczególnie ważne, a więc dostępne darmowo dla wszystkich. Darmowy wstęp, także dla seniorów, dotyczy Muzeum Państwowego w Majdanku (oraz jego filii, to jest Muzeum – Miejscu Pamięci w Bełżcu i Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze), Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu, Muzeum Sutthof w Sztutowie. Są to muzea upamiętniające kaźń ofiar zbrodni hitlerowskich.

Muzea martyrologii (wstęp bezpłatny):

  1. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu;
  2. Państwowe Muzeum na Majdanku;
  3. Muzeum Stutthof w Sztutowie.
Rząd określa, za pomocą rozporządzenia, komu przysługuje ulga w opłacie za bilet do muzeum państwowego. Ulgi te obowiązują jednak tylko w muzeach państwowych. Bilet do państwowego muzeum ma cenę ulgową dla osób starszych (powyżej 65 roku życia), a także dla emerytów, rencistów, osób pobierających rentę socjalną, a także osób niepełnosprawnych oraz kombatantów.  

Pewne grupy seniorów mogą jednak liczyć na całkowicie bezpłatne wejście do państwowego muzeum. Przywilej ten dotyczy tych osób, które zostały odznaczone Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej lub Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Osoby starsze muszą pamiętać, aby przed wizytą w muzeum okazać ważny dokument, poświadczający ich prawo do ulgi lub zwolnienia.

Może to być dowód osobisty lub inny dokument poświadczający wiek posiadacza, legitymacja emeryta/rencisty, legitymacja osoby niepełnosprawnej (lub dokument poświadczający stopień niepełnosprawności), legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu (wzmiankowanych wyżej), a także dokument poświadczający uprawnienia kombatanckie. Oczywiście nie można zapominać o konieczności okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość (pracownik muzeum może więc domagać się pokazania dwóch dokumentów, np. dowodu osobistego + legitymacji osoby niepełnosprawnej).

    Skip to content