Układ konsumencki – nowa droga do wyjścia ze spirali zadłużenia

Od momentu wprowadzenia zmian w prawie upadłościowym w Polsce w 2020 roku, konsumenci mają teraz więcej opcji w zakresie uregulowania swoich długów. Jednym z takich rozwiązań jest układ konsumencki, który oferuje szansę zmniejszenia zadłużenia bez konieczności likwidacji majątku. To istotne narzędzie dla osób fizycznych, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, ale wciąż dysponują środkami wystarczającymi do spłaty długów.

Czym jest układ konsumencki?

Układ konsumencki to postępowanie, które umożliwia dłużnikowi zawarcie ugody z wierzycielami, przy jednoczesnym zachowaniu swojego majątku.
W przeciwieństwie do klasycznej upadłości konsumenckiej, w której dochodzi do likwidacji majątku, układ ten pozwala na spłatę zobowiązań z zachowaniem aktywów.

Proces postępowania o zawarcie układu konsumenckiego

Postępowanie o zawarcie układu konsumenckiego rozpoczyna się od złożenia wniosku do sądu upadłościowego. Sąd może wydać postanowienie o otwarciu postępowania, jeśli uznaje, że istnieje możliwość zawarcia i wykonania układu. Wtedy powołuje osobę nadzorcy sądowego, która pomaga dłużnikowi w opracowaniu propozycji układowych.

Cele postępowania

Celem układu konsumenckiego jest zawarcie ugody z wierzycielami, która umożliwia zmniejszenie zobowiązań lub rozłożenie ich spłaty na raty. Dla dłużników oznacza to szansę na uregulowanie długów bez konieczności likwidacji majątku.

Przebieg postępowania

Nadzorca sądowy w ciągu 30 dni od otwarcia postępowania sporządza propozycje układowe, spis wierzytelności oraz zwołuje zgromadzenie wierzycieli. Propozycje układowe obejmują nowe terminy spłaty zobowiązań oraz ewentualne umorzenie części długów. Zgromadzenie wierzycieli musi zatwierdzić układ większością głosów.

Zalety układu konsumenckiego

Główną zaletą układu konsumenckiego jest możliwość zachowania majątku dłużnika. W odróżnieniu od upadłości konsumenckiej, która często wiąże się z likwidacją aktywów, układ pozwala na uregulowanie długów bez konieczności sprzedaży majątku.

Podsumowanie

Układ konsumencki stanowi nową alternatywę dla zadłużonych konsumentów w Polsce. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe stało się uregulowanie swoich długów bez konieczności likwidacji majątku.
To istotna opcja dla osób, które chcą przezwyciężyć trudności finansowe i ponownie zacząć budować swoją stabilność finansową.

Osoby, które borykają się z problemami zadłużenia mogą skorzystać z darmowej porady prawnej w punktach nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich w Zielonej Górze – adres: budynek Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego 41. Obowiązują zapisy na porady pod nr tel.: 68/ 456 48 34.

Artykuł powstał w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie CIVIS SUM zadania publicznego pt.: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie miasta Zielona Góra w 2024 r.” finansowanego ze środków przekazanych przez Miasto Zielona Góra. Artykuł jest wkładem własnym osobowym do ww. zadania.

Skip to content