PORADNIKI

Wszystkie poniższe publikacje stanowią element działań z zakresu edukacji prawnej realizowanych przez Stowarzyszenie CIVIS SUM we współpracy z powiatami woj. lubuskiego zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa. Dobór tematyki poradników został dokonany w oparciu o rodzaje spraw, z jakimi osoby uprawnione zwracają się do lokalnych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 

Nasze działania stanowią realizację zapisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 poz. 294 t.j. ).

Zapraszamy do lektury!

Poradniki wydane w roku 2020

Poradniki wydane w roku 2019

Poradniki wydane w latach poprzednich

Poradniki wydane w roku 2020

Poradniki wydane w roku 2019

Poradniki wydane w latach poprzednich

Z naszych publikacji dowiecie się Państwo m.in. o takich kwestiach jak:
1) prawach i obowiązkach obywatelskich;
2) działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;
3) mediacji oraz sposobach pozasądowego rozwiązywania sporów.

Zapraszamy do lektury!

Poradnik MEDIACJA DLA KAŻDEGO

Z poradnika dowiedzą się Państwa m.in.:

  • czym jest mediacja
  • zasady mediacji
  • kiedy i jak można skorzystać z mediacji
  • w jakich sprawach można prowadzić mediację
  • jak wygląda spotkanie z mediatorem
  • korzyści wynikające z zastosowania mediacji

Zapraszamy do lektury!

_____________________________________________________________________________________________________________________

  „Lubuski informator seniora” powstał by ułatwić Państwu korzystanie z przysługujących udogodnień oraz coraz bogatszej oferty adresowanej do starszego pokolenia, oferowanej przez różnego rodzaju instytucje i organizacje działające na obszarze województwa lubuskiego – w szczególności Miasta Zielona Góra oraz powiatów: gorzowskiego, krośnieńskiego, słubickiego, sulęcińskiego, świebodzińskiego, zielonogórskiego, żagańskiego oraz żarskiego.
W publikacji znajdziecie Państwo wiele danych opisujących jak ciekawie i aktywnie można spędzać czas, co zrobić dla poprawy swojego zdrowia i dobrego samopoczucia. Z lektury Informatora można dowiedzieć się także, gdzie można szukać informacji i pomocy oraz jak reagować w sytuacjach zagrożenia.
Mamy nadzieję, że stanie się on użytecznym i praktycznym źródłem informacji zarówno dla seniorów, jak i wszystkich zainteresowanych sprawami pokolenia osób 60+.
Zapraszamy do lektury!

_____________________________________________________________________________________________________________________

  Potrzeba posiadania miejsca do mieszkania to jedna z najbardziej podstawowych potrzeb człowieka. Prawo do mieszkania należy do katalogu socjalnych praw człowieka. Jest to również uprawnienie chronione przez polską Konstytucję. Artykuł 75 Konstytucji nakłada na władze państwowe obowiązek prowadzenia polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałaniu bezdomności, wspieraniu rozwoju budownictwa socjalnego oraz popieraniu działań obywateli zmierzających do uzyskania własnego mieszkania.
Niniejsza publikacja powstała z myślą o mieszkańcach subregionu zielonogórskiego (w którego skład wchodzą powiaty: zielonogórski – ziemski i grodzki, świebodziński, krośnieński, żarski, żagański, wschowski, nowosolski), którzy borykają się z problemami mieszkaniowymi.
Od 10 lat prowadzimy Biuro Porad Obywatelskich w Zielonej Górze. Niemal codziennie doradzamy osobom, które mają problemy mieszkaniowe. W niniejszym poradniku chcemy w zrozumiały i przystępny sposób przekazać Państwu informacje o możliwościach rozwiązania różnych problemów mieszkaniowych.
Nasz poradnik z pewnością nie wyczerpuje wszystkich trudnych sytuacji. Opisaliśmy w nim przede wszystkim te, które najczęściej przytrafiają się klientom naszego Biura.
Zapraszamy do lektury!

____________________________________________________________________________________________________________________

  Niniejszy poradnik został opracowany przez doradców Biura Porad Obywatelskich w Zielonej Górze. Celem poradnika jest przybliżenie prawnych zagadnień związanych z opieką nad dzieckiem oraz obowiązkami i uprawnieniami rodziców.
Dobierając treści poradnika, odnosiliśmy się przede wszystkim do kwestii, o które pytają klienci Biura Porad Obywatelskich. Zdecydowaliśmy nie umieszczać w poradniku rozdziału na temat świadczeń finansowych i zasiłków dla rodziców, mimo że są to bardzo ważne zagadnienia, ponieważ zapowiedziano istotną zmianę wysokości pomocy finansowej państwa dla rodzin. W dniu oddania poradnika do druku nie wiedzieliśmy jednak, w jaki sposób i kiedy zmienią się przepisy. Prezentowane treści nie powinny być traktowane jako porada prawna, publikacja ma bowiem charakter informacyjno‑edukacyjny.
Na końcu każdego z rozdziałów umieszczono tytuły aktów prawnych i adresy stron internetowych w celu poszerzenia wiedzy zainteresowanych, oraz numery infolinii, pod którymi można uzyskać bezpośrednio więcej informacji.
Zapraszamy do lektury!

_____________________________________________________________________________________________________________________

  Nierzadko przez całe życie gromadzimy majątek z myślą o tym, by stanowił on zabezpieczenie na starość. Niektórym ludziom udaje się zgromadzić znaczny majątek, dla większości jednak najważniejszym składnikiem majątku jest mieszkanie lub dom, w którym zamieszkują. Wielu z nas przed śmiercią chce zadecydować o przeznaczeniu schedy po sobie dla konkretnych osób. Poradnik przedstawia możliwości rozdysponowania majątku za życia i na wypadek śmierci. Przedstawiamy w nim problemowe sytuacje, z jakimi spotykamy się najczęściej w naszej praktyce poradniczej w Biurze Porad Obywatelskich w Zielonej Górze. Nasz poradnik z pewnością nie wyczerpuje wszystkich trudnych sytuacji.
Data wydania publikacji: wrzesień 2014 r.
Zapraszamy do lektury!

_____________________________________________________________________________________________________________________

  Osoby w zaawansowanym wieku zasługują na szacunek. Dzisiejsi seniorzy swoim wysiłkiem i pracą odbudowywali Polskę z zniszczeń wojennych lat czterdziestych. W późniejszych dekadach, własną pracowitością, wznosili gmach gospodarczego i kulturowego rozwoju polskiego społeczeństwa. Często byli to ludzie, którzy stracili zdrowie w wyniku działań wojennych lub ulegli wypadkom w czasie pracy w szkodliwych warunkach. Mając w pamięci wszystkie ich zasługi i osiągnięcia nie możemy pozostawiać osób starszych bez pewnych drobnych przywilejów, które będą dla nich ulgą w ich srebrnych latach życia. Ulgi i zwolnienia finansowe są niewielkim udogodnieniem, na który osoby w starszym wieku zapracowały, latami i dekadami pracy zawodowej. Ten przywilej jest jednym z elementów materialnego zabezpieczenia życia seniorów, gwarantowanym im przez polskie państwo i społeczeństwo. Osoby w zaawansowanym wieku rzadko posiadają inne źródła dochodów poza świadczeniem rentowym lub emerytalnym. Często są to dochody niezbyt wysokie. Nie można jednak pozwolić, aby z tego powodu seniorzy byli izolowani od aktywnej, młodszej części społeczeństwa. Z podeszłym wiekiem wiążą się niejednokrotnie dolegliwości zdrowotne i niepełnosprawność, dlatego tym bardziej, należy dbać o to, aby najstarsi członkowie społeczeństwa pozostali aktywnymi obywatelami – trzeba im tę aktywność ułatwiać. Ulgi i zwolnienia muszą więc dotyczyć przede wszystkim podróżowania i komunikacji, dostępu do dóbr kultury oraz do informacji. Poradnik ten powstał w celu zwiększenia dostępności do ulg finansowych, przysługujących seniorom. Oprócz treści informacyjnej, zawiera on także odwołania do aktualnie obowiązujących aktów prawnych. Jest to szczególnie ważne, ponieważ ułatwia egzekwowanie przez osoby starsze, przysługujących im uprawnień (zawsze mogą 5 one powołać się na konkretny artykuł lub paragraf ustawy, bądź rozporządzenia). Poradnik został podzielony na rozdziały, obejmujące zwolnienia oraz ulgi finansowe z różnych dziedzin. Każdy rozdział dotyczy innej dziedziny życia, z którą na co dzień może stykać się senior, i w której może skorzystać z odpowiedniego przywileju. W tekst wplecione są specjalne tabele oraz wypisy, opatrzone tytułem „Do zapamiętania”, które stanowią swoisty podręcznik i skrót informacji zawartych w akapitach. Mamy nadzieję, że ułatwi to osobom starszym oraz ich rodzinom i opiekunom, korzystanie z poradnika i przyswojenie zamieszczonych w nim danych. Mamy nadzieję, że nasz przewodnik, dedykowany osobom starszym, będzie im pomocnym kompendium wiedzy z zakresu ulg i zwolnień finansowych.
Data wydania publikacji: wrzesień 2014 r.
Zapraszamy do lektury!

 

Skip to content