Close-up of business people handshaking
Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja

w powiecie wschowskim

BEZPŁATNE PORADY 

JAK SKORZYSTAĆ ?

rejestracja telefoniczna:

 • punkt we Wschowie – nr tel. 65 540 89 57/50, 515 856 516
 • punkt w Sławie – nr tel. 65 540 89 20
 • punkt w Szlichtyngowie – nr tel. 65 540 89 30

nr tel. czynne w godzinach dyżurów

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

W dni ustawowo wolne od pracy (w tym w święta państwowe) punkty są nieczynne

Na poradę należy zabrać ze sobą całą posiadaną dokumentację w sprawie. 

Z dniem 1 lipca 2023 roku zniesienie stanu zagrożenia epidemią COVID-19
Od tego dnia porady są udzielane wyłącznie stacjonarnie – podczas osobistej wizyty osoby uprawnionej w punkcie pomocy.
Na porady telefoniczne / mailowe  mogą być zapisywane wyłącznie osoby z trudnościami w poruszaniu i komunikowaniu się, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy.

MATERIAŁY INFORMACYJNE 2024

nieodpłatna pomoc prawna

MATERIAŁY INFORMACYJNE 2023

nieodpłatna pomoc prawna

SPOT VIDEO 2023

ARCHIWALNE MATERIAŁY INFORMACYJNE – 2021 ROK

ARTYKUŁ DO ODSŁUCHANIA

ARTYKUŁY

MATERIAŁY INFORMACYJNE 2020

GDZIE SKORZYSTAĆ ?

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

obsługiwany przez
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM*
z siedzibą w Zielonej Górze
przy al. Niepodległości 7a/5
e-mail: civis-sum@civis-sum.org.pl 

zlokalizowany we Wschowie w dwóch miejscach:

 1. Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie
ul. Staroleszczyńska 13, 13a
tel. 65 540 89 57/50

HARMONOGRAM DYŻURÓW: 

 • poniedziałek od 13.00 do 17.00
 • wtorek od 13.00 do 17.00
 • środa od 13.00 do 17.00 (pierwsza środa miesiąca przeznaczona wyłącznie na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego)

usługi:

 • nieodpłatna pomoc prawna udzielana wg harmonogramu dyżurów
 • *nieodpłatne poradnictwo obywatelskie – udzielane w każdą pierwszą środę miesiąca
 •  nieodpłatna mediacja – wg zgłaszanego zapotrzebowania

2. Starostwo Powiatowe we Wschowie
Pl. Kosynierów 1C, III piętro, pokój 313
tel. 65 540 89 57/50

HARMONOGRAM DYŻURÓW: 

 • czwartek od 13.00 do 17.00
 • piątek od 8.00 do 12.00 (pierwszy piątek miesiąca przeznaczony na dyżur specjalistyczny
  – pomoc prawna osobom doświadczającym przemocy)

usługi:

 • nieodpłatna pomoc prawna udzielana wg harmonogramu dyżurów
 • nieodpłatna mediacja – wg zgłaszanego zapotrzebowania

Uwaga! Zmiany pracy punktu pomocy prawnej we Wschowie.

W dniach 29 i 30 kwietnia oraz 2 i 6 maja 2024 punkt będzie nieczynny.

Wydłużone godziny pracy punktu:

 • środa 3 kwietnia 2024 9:00 – 17:00 – budynek urzędu pracy
 • poniedziałek 8 kwietnia 2024 9:00 – 17:00 – budynek urzędu pracy
 • wtorek 9 kwietnia 2024 9:00 – 17:00 – budynek urzędu pracy
 • czwartek 18 kwietnia 2024 9:00 – 17:00 – budynek starostwa powiatowego

W dniu 24 kwietnia 2024 dyżur odbędzie się w godz 7:00 —11:00 – budynek urzędu pracy.

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

obsługiwany przez Okręgową Radę Adwokacką w Zielonej Górze i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze na podstawie porozumienia z Powiatem Wschowskim

w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

zlokalizowany w 2 miejscowościach

Sława

Ośrodek Zdrowia
ul. Ogrodowa 1, II piętro
tel. do punktu: 65 540 89 20

HARMONOGRAM DYŻURÓW:

 • środa w godz. :   12:00 – 16:00
 • piątek w godz.:   13:00 – 17:00 

 usługi:

 • nieodpłatna pomoc prawna – udzielana wg harmonogramu dyżurów
 • nieodpłatna mediacja – wg zgłaszanego zapotrzebowania

Szlichtyngowa

Świetlica Miejska
ul. Głogowska 1
tel. do punktu: 65 540 89 30

HARMONOGRAM DYŻURÓW:

 • poniedziałek w godz.: 7:30 – 11:30
 • wtorek w godz.: 16:00 – 20:00
 • czwartek w godz.: 16:00 – 20:00

usługi:

 • nieodpłatna pomoc prawna – udzielana wg harmonogramu dyżurów 
 • nieodpłatna mediacja wg zgłaszanego zapotrzebowania

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z NIEODPŁATNEGO WSPARCIA?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. 

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

W oświadczeniu osoba uprawniona podaje udzielającemu porady imię, nazwisko, adres i PESEL (art. 4 ust. 2 i 6 ustawy).

Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.  

Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

W oświadczeniu osoba uprawniona podaje udzielającemu porady imię, nazwisko, adres i PESEL (art. 4 ust. 2 i 6 ustawy).

Pomoc udzielana osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która w ciągu ostatniego roku nie zatrudniała innych osób, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str 1). 

 Z uwagi na to, osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, o której mowa powyżej (zwana dalej Podmiotem lub Beneficjentem) przed uzyskaniem porady musi dodatkowo przedłożyć:  

 1. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis i zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych,

albo:

– oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie,

– oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie

 1. informacje niezbędne do udzielenia pomocy, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. 2010 Nr 53, poz. 311) dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis. 
 1. Jeżeli podmiot ubiegający się o pomoc dokonuje samodzielnego zapisu na poradę przez system teleinformatyczny nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, przed uzyskaniem pomocy składa zaświadczenia, oświadczenia i informacje za pomocą systemu.
 1. Podmiot udzielający pomocy nie może jej rozpocząć przed przekazaniem przez podmiot ubiegający się o pomoc wyżej wymienionych dokumentów. 
 1. Beneficjent pomocy jest zobowiązany do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy publicznej,co do której Komisja Europejska wydała decyzję obowiązku zwrotu pomocy, chyba że wskutek wniesionego odwołania zostanie zawieszone wykonanie decyzji Komisji Europejskiej 
 1. Udzielanie pomocy publicznej jest monitorowane. Monitorowanie pomocy publicznej obejmuje gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o udzielanej pomocy publicznej, w szczególności o jej rodzajach, formach i wielkości, oraz przestrzeganie krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
 1. Fakt udzielenia pomocy de minimis podlega upublicznieniu. W tym celu przetwarzaniu podlegają dane obejmujące numer identyfikacji podatkowej, nazwę, podstawę prawną udzielenia pomocy, dzień udzielenia pomocy, wielkość przedsiębiorcy, informacje o siedzibie, miejscu zamieszkania i rodzaju prowadzonej działalności, wartość pomocy, formę oraz przeznaczenie pomocy. Powyższe dane będą  udostępnione na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

8. Po udzieleniu pomocy podmiot udzielający pomocy wystawi beneficjentowi pomocy zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis. 

Szczegółowe informacje dostępne są w Starostwie oraz w punktach pomocy 


wzory formularzy
 

wzór oświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis

wzór zaświadczenia o otrzymaniu pomocy de minimis po poradzie

 

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Stowarzyszenie CIVIS SUM organizuje dodatkowe bezpłatne porady dla wszystkich mieszkańców powiatu wschowskiego

dyżur telefoniczny – w każdą pierwszą, trzecią i piątą środę miesiąca w godz.: 16:00 – 17:00 pod numerem telefonu 515 856 516

daty dyżurów: 3, 17, 31 stycznia; 7, 21 lutego, 6, 20 marca; 3, 17 kwietnia; 15, 29 maja; 5, 19 czerwca; 3, 17, 31 lipca; 7, 21 sierpnia; 4, 18 września; 2, 16, 30 października; 6, 20 listopada; 4, 18 grudnia 2024.

porady korespondencyjne: 

 1. e-mailowo – na adres: porady@civis-sum.org.pl
 2. listownie – na adres Biuro Porad Obywatelskich, al. Niepodległości 7a/5, 65-048 Zielona Góra

Prosimy nie przesyłać oryginałów dokumentów – wystarczy kopia.
Czas oczekiwania na odpowiedź – ok 14 dni.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
 • wskazanie osobie fizycznej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub,
 • nieodpłatną mediację, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

NIEODPŁATNA MEDIACJA

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
 • przeprowadzenie mediacji,
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby fizycznej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatną mediację prowadzi mediator. 

*) Zadanie publiczne pt.: Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie wschowskim w 2024 r. jest finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Wschowski.

 

PODSTAWA PRAWNA 

 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 945.): 
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2492)
Skip to content