Odbieraj listy polecone

KAMPANIA SPOŁECZNA

Odebrany? Nieodebrany. Odebrany!

Problem nieodbierania listów poleconych w Polsce jest bagatelizowany, a polskie społeczeństwo często nie ma świadomości jakie konsekwencje wiążą się z faktem unikania odbioru przesyłki.
Wiele przesyłek poleconych jest celowo lub niecelowo nieodbieranych przez ich adresatów. Skutkiem takiego postępowania często są kłopoty, o których istnieniu ludzie nie wiedzą lub nie chcą wiedzieć. Konieczność pokazania problemu oraz wskazania sposobów rozwiązania jest konieczna, gdyż tylko zrozumienie istoty sprawy może uchronić przed niebezpieczeństwem wynikającym z nieodbierania listów poleconych.

Konsekwencje nieodebrania listu z urzędu, banku, sądu i komornika

 • Po upływie terminu do odebranie pisma doręczenie uważa się za dokonane, nawet pomimo nieodebrania pisma przez adresata.
 • Jeżeli od daty doręczenia biegną terminy (np. do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty), wówczas nawet jeśli nie odbierzemy pisma te terminy zaczną biec.
 • Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma albo pokwitowania jego odbioru, doręczający sporządza na zwrotnym pokwitowaniu odpowiednią wzmiankę. W takiej sytuacji doręczenie uważa się za dokonane. Pismo nie przyjęte przez adresata, zwraca się organowi wysyłającemu.
 • Jeżeli osoba zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, nie ustanowi pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, i nie wskaże w kraju pełnomocnika do doręczeń (chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej), wówczas przeznaczone dla niej pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Jak należy postępować

 • Odebrać pismo osobiście. Pismo może odebrać także dorosły domownikadministracja domudozorca lubsołtys, jeśli te osoby nie są przeciwnikami w sprawie i podjęły się oddać nam pismo. Pismo może nam zostać doręczone także w miejscu pracy lub jeśli listonosz nas tam zastanie to nawet na ławce przed blokiem.
 • Zawsze należy sprawdzić czy zawiadomienie zostało doręczone po raz pierwszy czy może jest powtórne. Od pozostawienia pierwszego zawiadomienia mamy łącznie 14 dni na odebranie pisma, natomiast od powtórnego zawiadomienia już tylko 7 dni. Może zdarzyć się, że od razu otrzymamy zawiadomienie powtórne, wówczas mamy tylko 7 dni na odbiór przesyłki.
 • Jeśli nie jesteśmy w stanie odebrać pisma osobiście, to po otrzymaniu zawiadomienia o przesyłce (awizo) powinniśmy odebrać pismo w terminie wskazanym na zawiadomieniu lub zawiadomieniu powtórnym w miejscu na nim wskazanym.
 • Jeśli nie możemy odebrać pisma osobiście w miejscu wskazanym na zawiadomieniu, powinniśmy udzielić pełnomocnictwa innej osobie do jego odbioru.
 • Jeśli nie będzie nas w miejscu zamieszkania dłużej niż dwa tygodnie, powinniśmy wyznaczyć pełnomocnika do odbioru naszych pism. Możliwe jest ustanowienie pełnomocnictwa pocztowego.
 • W trakcie trwania sprawy sądowej lub administracyjnej należy informować sąd lub organ administracji o każdej zmianie adresu zamieszkania.
 • Osoba zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą powinna ustanowić pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju lub wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń (chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej). W razie niewskazania takiego pełnomocnika pisma przeznaczone dla tej strony pozostawia się w aktach ze skutkiem doręzenia.
 • Od 1 stycznia 2014r. pisma z sądów i prokuratur doręcza Polska Grupa Pocztowa (PGP) wraz z InPostem i RUCH-em, a nie jak dotychczas Poczta Polska. Zmiana operatora spowodowała, że punkty odbioru przesyłek mogą znajdować się w kioskachwarzywniakach lub w placówkach instytucji finansowych np. w SKOK-ach
  Należy podkreślić, że skutki doręczenia przesyłki przez Polską Grupę Pocztową w sklepiku osiedlowym są takie same jak doręczenie przesyłki przez Pocztę Polską w jej oddziale.

Przykładowa sytuacja

Pan Adam 13 stycznia 2014 r. otrzymał zawiadomienie o przesyłce (awizo). Przesyłka zawierała informację, że może on odebrać pismo w terminie 7 dni w najbliższej placówce pocztowej.
Pan Adam bał się co może zawierać przesyłka dlatego, gdy 21 stycznia 2014 r. otrzymał ponowne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w terminie 7 dni również go nie odebrał. Po tym zdarzeniu Pan Adam myślał, że sprawa na tym się zakończyła, gdyż nikt do niego nie wysyłał żadnych przesyłek. Niestety jego spokój nie trwał długo, gdyż już 28 lipca 2014r. znów otrzymał zawiadomienie o przesyłce (awizo). Ta przesyłka również zawierała informację, że może on odebrać pismo w terminie 7 dni w najbliższej placówce pocztowej. Tym razem odebrał pismo, z którego dowiedział się, że zostało wszczęte przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne. Pan Adam był przestraszony całą sytuacją, dlatego udał się do komornika. Od niego dowiedział się, że przeciwko niemu prowadzone było postępowanie sądowe, w którym został wydany nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.
Pan Adam miał prawo złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty w terminie 14 dni od otrzymania pisma z Sądu. W związku z tym, że takiego sprzeciwu nie wniósł nakaz ten się uprawomocnił i na jego podstawie prowadzona jest teraz egzekucja. Pan Adam udał się do Sądu.  Z akt sprawy wynikało, że dług, którego domagała się druga strona był już bardzo stary, roszczenie powoda było przedawnione. Jednak z uwagi na to, że pismo, które mógł odebrać w styczniu uznane zostało przez sąd  za odebrane, w tym momencie nie miał on już możliwości nic w swojej sprawie zrobić. Po kliku dniach jego pracodawca poinformował go, że w tym miesiącu otrzyma pomniejszone wynagrodzenie, gdyż został on zobowiązany przez komornika, który prowadzi  egzekucję przeciwko Panu Adamowi, do comiesięcznego potrącania mu wynagrodzenia. Ponadto komornik zajął mu rachunek bankowy.
 
Jak uniknąć takiej sytuacji?
Należy zawsze odbierać przesyłki z sądu i organów administracji. Gdyby Pan Adam w styczniu 2014 r. odebrał przesyłkę, wówczas miałby możliwość złożyć w terminie 14 dni sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, w którym podniósłby zarzut przedawnienia oraz inne zarzuty.
Sprawa zostałaby przekazana do postępowania zwyczajnego, gdzie zakończyłaby się dla Pana Adama pozytywnie – to znaczy sąd oddaliłby pozew i nie musiałaby spłacać długu.

Prawne konsekwencje nieodebrania listu

Postępowanie cywilne

[Sposoby dokonywania doręczeń] W postępowaniu cywilnym doręczenia mogą być dokonywane przez operatora pocztowego, osoby zatrudnione w sądzie, komornika, sądową służbę doręczeniową lub drogą elektroniczną (art. 131 i art. 1311 k.p.c.).

[ Kto może być odbiorcą pisma] Jeżeli stroną jest osoba fizyczna, doręczenia dokonuje się jej osobiście, a gdy nie ma ona zdolności procesowej – jej przedstawicielowi ustawowemu. To znaczy, że pismo kierowane do osoby niepełnoletniej ma obowiązek odebrać jej rodzic/opiekun prawny. Pisma procesowe lub orzeczenia dla osoby prawnej, jak również dla organizacji, która nie ma osobowości prawnej, doręcza się organowi uprawnionemu do reprezentowania ich przed sądem lub do rąk pracownika upoważnionego do odbioru pism. Pisma procesowe dla przedsiębiorców wpisanych do rejestru sądowego doręcza się na adres podany w tym rejestrze, chyba że strona wskazała inny adres dla doręczeń. Jeżeli ustanowiono pełnomocnika procesowego lub osobę upoważnioną do odbioru pism sądowych, doręczenia należy dokonać tym osobom (art. 133 k.p.c.).

[Doręczenia w dni wole i w nocy] W dni ustawowo uznane za wolne od pracy, jako też w porze nocnej doręczać można tylko w wyjątkowych wypadkach za uprzednim zarządzeniem prezesa sądu (art. 134 k.p.c.).

[Gdzie można doręczyć pismo] Doręczenia dokonuje się w mieszkaniu, w miejscu pracy lub tam, gdzie się adresata zastanie. Na wniosek strony doręczenie może być dokonane na wskazany przez nią adres skrytki pocztowej (art. 135 k.p.c.).

[Doręczenia żołnierzom i osobom pozbawionym wolności] Doręczenia żołnierzom zasadniczej służby wojskowej, funkcjonariuszom Policji i Służby Więziennej dokonuje się przez ich organy bezpośrednio przełożone. Doręczenia osobom pozbawionym wolności dokonuje się przez zarząd odpowiedniego zakładu (art. 137 k.p.c.).

[Doręczenia, gdy nie można zastać adresata] Gdy doręczenia dokonuje się za pośrednictwem poczty, jednak nie jest ono możliwe ze względu na nieobecność adresata lub innych osób, które mogłyby pismo odebrać (tj. dorosłego domownika, administracji domu, dozorcy, domu lub sołtysa, jeśli te osoby nie są przeciwnikami adresata w sprawie i podjęły się oddania mu pisma), pismo pozostawia się w placówce operatora pocztowego, gdzie można je odebrać w terminie 7 dni. W przypadku, gdy pismo w tym terminie nie zostanie odebrane, ponownie zawiadamia się  adresata o prawie odbioru pisma w terminie 7 dni. Po upływie tego terminu doręczenie uważa się za dokonane. W takim przypadku doręczający zwraca pismo do sądu z adnotacją o odmowie jego przyjęcia (art. 138 i 139 k.p.c.).
Dla adresata, którego doręczający nie zastanie w miejscu pracy, można doręczyć pismo osobie upoważnionej do odbioru pism (art. 138 k.p.c.).

Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma albo pokwitowania jego odbioru, doręczający sporządza na zwrotnym pokwitowaniu odpowiednią wzmiankę. W takiej sytuacji doręczenie uważa się za dokonane. Pismo nie przyjęte przez adresata, zwraca się organowi wysyłającemu (art. 139 k.p.c.).

[Zmiana adresu] Strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadamiać sąd o każdej zmianie swego zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że nowy adres jest sądowi znany.  Tego przepisu nie stosuje się do doręczenia skargi o wznowienie postępowania lub skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Strona, która zgłosiła wniosek o dokonywanie doręczeń na adres oznaczonej skrytki pocztowej, ma obowiązek zawiadamiać sąd o każdej zmianie tego adresu  (art. 136 k.p.c.).

[Sposoby dokonywania doręczeń] W postępowaniu karnym wezwania, zawiadomienia oraz inne pisma, od których daty doręczenia biegną terminy, doręcza się przez operatora pocztowego albo pracownika organu wysyłającego, a w razie niezbędnej konieczności przez Policję. Jeżeli w sprawie ustalono tylu pokrzywdzonych, że ich indywidualne zawiadomienie o przysługujących im uprawnieniach spowodowałoby poważne utrudnienie w prowadzeniu postępowania, zawiadamia się ich poprzez ogłoszenie w prasie, radiu lub telewizji (art. 131 k.p.k.).

[Doręczenia, gdy nie można zastać adresata] Pismo doręcza się adresatowi osobiście. W razie chwilowej nieobecności adresata w jego mieszkaniu, pismo doręcza się dorosłemu domownikowi, a gdyby go nie było – administracji domu, dozorcy domu lub sołtysowi, jeżeli podejmą się oddać pismo adresatowi. Pismo może być także doręczone za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej. W takim wypadku dowodem doręczenia jest potwierdzenie transmisji danych (art. 132 k.p.k.).

[Pozostawienie pisma] Jeżeli doręczenie jest niemożliwe, wówczas pismo przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego pozostawia się w placówce pocztowej, a przesłane w inny sposób w najbliższej jednostce Policji albo we właściwym urzędzie gminy (art. 133 k.p.k.).
Adresatowi pozostawia się zawiadomienie w oddawczej skrzynce pocztowej bądź na drzwiach mieszkania adresata lub w innym widocznym miejscu ze wskazaniem, gdzie i kiedy pismo pozostawiono oraz że należy je odebrać w ciągu 7 dni. W przypadku nieodebrania pisma w tym terminie, czynność zawiadomienia powtarza się jeden raz. Pismo można również pozostawić osobie upoważnionej do odbioru korespondencji w miejscu stałego zatrudnienia adresata. Doręczenie pisma uznaje się za dokonane w dniu jego odebrania lub po upływie terminu do jego odebrania.

W wypadkach nie cierpiących zwłoki można wzywać lub zawiadamiać osoby telefonicznie albo w inny sposób stosownie do okoliczności, pozostawiając w aktach odpis nadanego komunikatu z podpisem osoby nadającej (art. 133 k.p.k.).

[Odmowa przyjęcia] Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma albo pokwitowania jego odbioru, doręczający sporządza na zwrotnym pokwitowaniu odpowiednią wzmiankę. W takiej sytuacji doręczenie uważa się za dokonane. Pismo nie przyjęte przez adresata, zwraca się organowi wysyłającemu(art. 136 k.p.k.).

[Szczególne sposoby doręczania] Pisma adresowane do żołnierzy oraz funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celnej i Służby Więziennej można doręczyć adresatom za pośrednictwem ich przełożonych, przy czym wezwania przeznaczone dla żołnierzy pełniących zasadniczą służbę wojskową przesyła się do dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę, w celu doręczenia i zarządzenia stawienia się stosownie do wezwania (art. 134 k.p.k.).

[Adres dla doręczeń] Strona, a także osoba niebędąca stroną, której prawa zostały naruszone, przebywająca za granicą, ma obowiązek wskazać adresata dla doręczeń w kraju; w razie nieuczynienia tego pismo wysłane na ostatnio znany adres w kraju albo, jeżeli adresu tego nie ma, załączone do akt sprawy uważa się za doręczone. Jeżeli strona, nie podając nowego adresu, zmienia miejsce zamieszkania lub nie przebywa pod wskazanym przez siebie adresem, pismo wysłane pod tym adresem uważa się za doręczone. Nie dotyczy pism wysłanych po raz pierwszy po prawomocnym uniewinnieniu oskarżonego (art. 138 k.p.k.).

[Doręczanie przedstawicielom stron] Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, orzeczenia, zarządzenia, zawiadomienia i odpisy, które ustawa nakazuje doręczać stronom, doręcza się również obrońcom, pełnomocnikom i ustawowym przedstawicielom (art. 140 k.p.k.).

[Doręczenia osobom pozbawionym wolności] Osobom pozbawionym wolności doręcza się pismo za pośrednictwem administracji odpowiedniego zakładu (art. 134 k.p.k.).

[Doręczenia pełnomocnikowi stron] Pismo przeznaczone dla adresata nie będącego osobą fizyczną albo dla obrońcy lub pełnomocnika, doręcza się w biurze adresata osobie tam zatrudnionej (art. 134 k.p.k.).

[Zmiana adresu] Jeżeli strona, nie podając nowego adresu, zmienia miejsce zamieszkania lub nie przebywa pod wskazanym przez siebie adresem, pismo wysłane pod tym adresem uważa się za doręczone. Nie dotyczy pism wysłanych po raz pierwszy po prawomocnym uniewinnieniu oskarżonego (art. 139 k.p.k.).

Postępowanie administracyjne

[Sposoby dokonywania doręczeń] W postępowaniu administracyjnym doręczeń dokonuje się za pośrednictwem operatora pocztowego, pracowników administracji, przez inne upoważnione osoby lub organy. Doręczeń dokonuje się także drogą elektroniczną (art. 39 i 39k.p.a.).

[Ustanowienie pełnomocnika] Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela – temu przedstawicielowi. Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika(art. 40 § 1 i 2 k.p.a.).
W sprawie wszczętej na skutek podania złożonego przez dwie lub więcej stron pisma doręcza się wszystkim stronom, chyba że w podaniu wskazały jedną jako upoważnioną do odbioru pism (art. 40 § 3 k.p.a.).
Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 40 § 4 k.p.a.).

W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art. 40 § 5 k.p.a.).

[Gdzie można doręczyć pismo] Pisma doręcza się osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy. Pisma mogą być doręczane również w lokalu organu administracji publicznej, a w razie niemożności doręczenia pisma w ww. sposób, w razie koniecznej potrzeby, pisma doręcza się w każdym miejscu, gdzie się adresata zastanie (art. 42 k.p.a.).

[Doręczenia, gdy nie można zastać adresata] Gdy doręczenia dokonuje się za pośrednictwem poczty, jednak nie jest ono możliwe ze względu na nieobecność adresata lub innych osób (dorosłego domownika, sąsiada lub dozorcy domu, jeśli osoby te podjęły oddać się mu pismo), pismo pozostawia się w placówce operatora pocztowego, gdzie można je odebrać w terminie 14 dni. W przypadku doręczania pisma przez pracownika urzędu gminy (miasta) lub upoważnioną osobę lub organ,  pismo składa się na okres czternastu dni w urzędzie właściwej gminy (miasta)Adresatowi pozostawia się zawiadomienie, gdzie może odebrać pismo, w terminie 7 dniu. Jeśli pismo nie zostanie odebrane ponawia się zawiadomienie i wyznacza termin nie dłuższy niż 14 dni na odebranie pisma. Po upływie tego terminu doręczenie uważa się za dokonane. W takim przypadku pismo pozostawia się w aktach sprawy (art. 44 k.p.a.).

[Potwierdzenie odbioru] Nawet jeśli adresat odmawia potwierdzenia, że pismo odebrał, to doręczający sam to odebranie potwierdzi.

[Odmowa przyjęcia] Natomiast jeśli adresat odmówi przyjęcia pisma, pismo zwraca się nadawcy z adnotacją o odmowie jego przyjęcia i datą odmowy. Pismo włącza się do akt i uznaje się, że zostało doręczone w dniu odmowy jego przyjęcia przez adresata (art. 46 i 47 k.p.a.).

[Zmiana adresu] W toku postępowania strona jest zobowiązana do poinformowania organu administracji o każdej zmianie adresu. Zaniedbanie w tym zakresie spowoduje doręczenie pisma na nieaktualny adres, ze skutkiem doręczenia (art. 41 k.p.a.).

[Ogłoszenie publiczne] Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k.p.a.).

Kampania społeczna „Odebrany – nieodebrany” w mediach

Plakaty promujące kampanię społeczną zostały już rozwieszone w najbardziej uczęszczanych miejscach przez mieszkańców Zielonej Góry i okolic. Pomimo, iż Civis Sum działa głównie w obrębie województwa lubuskiego, to z przekazem pragnie dotrzeć do szerokiej grupy odbiorców w całym kraju.

Kampania skupia się na poinformowaniu społeczeństwa o skutkach nieodebrania listów poleconych od takich instytucji publicznych jak sąd, komornik czy bank. Jej celem jest uświadomienie społeczeństwu, że pomimo iż list polecony z tychże instytucji nie został odebrany, to i tak po upływie 14 dni zostaje uznany na odebrany. A to wiąże się z konsekwencjami prawnymi oraz możliwości wszczęcia postępowania przeciwko osobie, która uchyliła się od obioru przesyłki.

Spot telewizyjny promujący kampanię społeczną na temat problemu nieodebranych listów poleconych jest emitowany zarówno w tradycyjnych mediach jak i mediach internetowych, co pozwoli na szersze dotarcie do społeczeństwa.

Organizacje Pożytku Publicznego mają możliwość ubiegania się o bezpłatne emisje spotów kampanii społecznych. Emisja spotów na antenie  odbywa się według zasad ustalonych przez nadawcę i Radę Organizacji Pożytku Publicznego na podstawie Rozporządzenia KRRiT. Spot promujący kampanię dostępny jest również w najpopularniejszych mediach społecznościowych jak: YouTube, Vimeo czy Facebook.
https://youtu.be/4LwzGMBhsW4

Emisja spotu promującego kampanię społeczną w radiu sprawi, że o problemie nieodebranych przesyłek poleconych zrobi się głośno.

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z powagi problemu, jakim jest nieodebranie listu poleconego z sądu czy innego organu administracji publicznej. Dzięki mediom, takim jak radio, telewizja i internet będzie można dotrzeć do dużej liczby osób i dzięki temu zmienić ich myślenie na zgodne z prawem.
Spot radiowy początkowo będzie emitowany głównie w radiu Zachód, posiadającym swoją siedzibę w Zielonej Górze, skąd również pochodzi organizacja pożytku publicznego Civis Sum.

O KAMPANII

Celem kampanii jest zwrócenie społecznej uwagi na problem nieodebranych przesyłek z sądów i organów administracji.
Przepisy postępowania cywilnego, administracyjnego i karnego wyraźnie mówią, że nieodebranie przesyłki w terminie, jest równoznaczne z uznaniem przez sąd lub organ administracji, przesyłki za doręczoną. Wiedza społeczna w tym zakresie jest bardzo różna. Wiele osób uważa, że nieodebranie przesyłki wstrzymuje całą sprawę. Nie zdają oni sobie sprawy, jak ogromny wpływ może mieć dla ich życia jedna nieodebrana przesyłka.
Skip to content