KONKURS WIEDZY O PRAWIE 2021

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS – SUM w Zielonej Górze ogłasza kolejną edycję Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Prawie dla uczniów szkół podstawowych (klasy 7 i 8), ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego.

Konkurs jest realizowany na obszarze całego województwa lubuskiego.
W ramach konkursu zostaną wyłonieni laureaci konkursu szczebla wojewódzkiego.

W ramach konkursu zostaną dodatkowo wyłonieni również laureaci szczebli powiatowych: gorzowskiego, krośnieńskiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego, świebodzińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego, żarskiego, międzyrzeckiego oraz Miasta Zielona Góra.

Przystąpienie do rozwiązywania quizu jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu Konkursu.

Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez wysłanie maila na adres edukacja-prawna@civis-sum.org.pl, w którym osoba zgłaszająca wskaże imię i nazwisko uczestnika, jego adres zamieszkania oraz szkołę i klasę, do której uczęszcza. Do maila należy załączyć zeskanowane i podpisane Oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 Regulaminu. Maile przesłane bez oświadczenia nie będą uwzględnione w konkursie. W przypadku zgłoszenia osoby, która nie ukończyła 18 lat, oświadczenie powinien podpisać przedstawiciel ustawowy uczestnika.

Tylko osoby zgłoszone do Konkursu w terminie do 10 listopada 2021r. otrzymają link do rozwiązania quizu.

Przesłanie maila przez osobę uprawnioną wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 3 powyżej, jest równoznaczne z formalnym zgłoszeniem do Konkursu, z zaakceptowaniem wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na umieszczenie imienia i nazwiska uczestnika Konkursu w materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z Konkursem.

Konkurs jest działaniem posiadającym znaczące walory edukacyjne, wychowawcze oraz organizacyjne. Z pewnością przyczyni się do rozwoju osobowości, uzdolnień i zainteresowań młodzieży, a także będzie stanowił wsparcie nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych.

Zapraszamy do udziału, na zwycięzców czekają nagrody.

W skrócie

TERMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU

 1. Konkurs w formie Quizu on-line będzie przeprowadzony w dniach 23-24.11.2021
 2. Link do strony z Quizem będzie przesłany uczestnikom na adres mailowy podany
  w oświadczeniu do dnia 19.11.2021 r..
 3. Quiz będzie dostępny pod podanym adresem od 23 listopada od godz. 9:00 do 24 listopada 2021r. do godziny 15:00.
 4. Każdy uczestnik może tylko raz przystąpić do konkursu.
 5. Otwarcie quizu przez uczestnika jest możliwe tylko raz.
 6. Po zakończeniu quizu link przestanie być aktywny.
 7. Uczestnik ma 3 godziny na rozwiązanie quizu. Po upływie 3 godzin quiz zostanie zamknięty.

W ramach konkursu uczestnicy rozwiązują quiz wiedzy o prawie składający się z 18 pytań testowych oraz 2 pytań otwartych.

Do pobrania

h

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

h

REGULAMIN KONKURSU

KONKURS WIEDZY O PRAWIE 2020

Wyniki konkursu

Oficjalnie zakończyliśmy ocenę prac, które wpłynęły na Lubuski Konkurs Wiedzy o Prawie 2020!

Komisja konkursowa po wielu godzinach burzliwych praca wyłoniła laureatów i finalistów tegorocznej edycji Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Prawie.
Do Komisji konkursowej wpłynęło kilkadziesiąt prac – wszystkie na wysokim poziomie merytorycznym.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za aktywny udział i gratulujemy wszystkim nagrodzonym! Dyplomy oraz nagrody prześlemy w najbliższym czasie.

Jednocześnie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych edycjach Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Prawie!

  ady konkursu

  Miło nam poinformować, że w ramach realizacji działań z zakresu edukacji prawnej Stowarzyszenie CIVIS SUM organizuje Lubuski Konkurs Wiedzy o Prawie.
  Jest to już druga edycja konkursu, która w ubiegłym roku cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.
  Patronat nad Konkursem objęła Lubuska Kurator Oświaty Pani Ewa Rawa.

  Konkurs kierowany jest do uczniów wszystkich klas szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego (bez szkół zaocznych, wieczorowych, policealnych, dla dorosłych itp.). Możliwy jest udział uczniów klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej.

  W ramach konkursu uczestnicy przygotowują pracę na jedno z poniższych zagadnień z zakresu wiedzy prawnej:

  1. Prawa i obowiązki obywatelskie,
  2. Działalność krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej,
  3. Mediacja oraz sposoby polubownego rozwiązywania sporów – czy i dlaczego warto z nich korzystać,
  4. Możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa,
  5. Dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
   i nieodpłatnej mediacji – czy jest potrzebny? Dlaczego warto korzystać z takiej formy wsparcia.

  Tematem pracy powinno być konkretne, wybrane zagadnienie ale nie wyklucza się prac przeglądowych oraz o charakterze ogólnym.

   Prace konkursowe mogą mieć formę wypowiedzi pisemnej, prezentacji, fotoreportażu wraz z komentarzem lub filmu, przy czym film nie może być dłuższy niż 10 minut. Do Konkursu można zgłaszać prace indywidualne, a w przypadku zgłoszenia filmu dopuszczalna jest praca grupowa. Objętość pracy nie powinna być mniejsza niż 3 strony formatu A4 i większa niż 10 stron. Może zawierać elementy graficzne np. zdjęcia, wykresy itp.

  Praca powinna również zawierać spis bibliograficzny wszystkich pozycji książkowych, artykułów, aktów prawnych, stron internetowych itp., które autor wykorzystał w pracy. Musi zostać zapisana w formacie tekstowym doc, docx, odt lub rtf.

  Prace można przesyłać drogą elektroniczną na adres: konkurs@civis-sum.org.pl lub drogą pocztową – na adres Organizatora: Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM, al. Niepodległości 7a/2, 65-048 Zielona Góra.

  Prace konkursowe będą przyjmowane w okresie do dnia 30 listopada 2020 roku (w przypadku prac nadsyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego, o ile prace wpłyną do Organizatora do 2 grudnia do północy). Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do 15 grudnia 2020 roku.

   Konkurs jest realizowany na obszarze całego województwa lubuskiego. W ramach konkursu zostaną wyłonieni laureaci konkursu szczebla wojewódzkiego.

  W ramach konkursu zostaną dodatkowo wyłonieni laureaci szczebli powiatowych:

  • gorzowskiego,
  • krośnieńskiego,
  • międzyrzeckiego,
  • słubickiego,
  • sulęcińskiego,
  • świebodzińskiego,
  • zielonogórskiego,
  • żagańskiego,
  • żarskiego,
  • Miasta Zielona Góra.

  Wszyscy laureaci szczebla wojewódzkiego Konkursu otrzymają oficjalne tytuły laureatów Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Prawie 2020 oraz dyplomy.
  Dodatkowo wszyscy laureaci Konkursu na szczeblach powiatowych otrzymają oficjalne tytuły laureatów Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Prawie 2020 na szczeblu danego powiatu oraz dyplomy.

  Spośród laureatów jury rozdzieli nagrody rzeczowe w tym m.in. sprzęt elektroniczny oraz zestawy akcesoriów. Fundatorem nagród dla laureatów jest Stowarzyszenie CIVIS SUM.

  Szczegółowe informacje organizacyjne znajdą Państwo w Regulaminie oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia CIVIS SUM oraz Lubuskiego Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., na których dostępny jest również FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

  Konkurs na szczeblach poszczególnych powiatów jest organizowany w ramach realizowanych przez Organizatora działań z zakresu edukacji prawnej, w tym:

  • etap powiatowy na obszarze powiatu gorzowskiego – jest realizowany przez Organizatora w ramach realizacji zadań publicznych powierzonych przez powiat gorzowski pn. “Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie gorzowskim w 2020 r.” oraz „Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie gorzowskim w 2020 r.”,
  • etap powiatowy na obszarze powiatu krośnieńskiego – jest realizowany przez Organizatora w ramach realizacji zadania publicznego powierzonego przez powiat krośnieński pn. “ Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie krośnieńskim w 2020 r”,
  • etap powiatowy na obszarze powiatu międzyrzeckiego – jest realizowany przez Organizatora w ramach realizacji zadania publicznego powierzonego przez powiat międzyrzecki pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej
   w powiecie międzyrzeckim w 2020 r.”,
  • etap powiatowy na obszarze powiatu słubickiego – jest realizowany przez Organizatora w ramach realizacji zadania publicznego powierzonego przez powiat słubicki pn. “Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie słubickim w 2020 r”,
  • etap powiatowy na obszarze powiatu sulęcińskiego – jest realizowany przez Organizatora w ramach realizacji zadania publicznego powierzonego przez powiat sulęciński pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie sulęcińskim w 2020 r.”,
  • etap powiatowy na obszarze powiatu świebodzińskiego – jest realizowany przez Organizatora w ramach realizacji zadania publicznego powierzonego przez powiat świebodziński pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej
   w powiecie świebodzińskim w 2020 r.”,
  • etap powiatowy na obszarze powiatu zielonogórskiego – jest realizowany przez Organizatora w ramach realizacji zadania publicznego powierzonego przez powiat zielonogórski pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie zielonogórskim w 2020 r.”,
  • etap powiatowy na obszarze powiatu żagańskiego – jest realizowany przez Organizatora w ramach realizacji zadań publicznych powierzonych przez powiat żagański „Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie żagańskim w 2020 r.” oraz „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie żagańskim w 2020 r.”,
  • etap powiatowy na obszarze powiatu żarskiego – jest realizowany przez Organizatora w ramach realizacji zadania publicznego powierzonego przez powiat żarski „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie żarskim w 2020 r.”,
  • etap powiatowy na obszarze Miasta Zielona Góra – jest realizowany przez Organizatora w ramach realizacji zadania publicznego powierzonego przez Miasto Zielona Góra pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i 2 punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w Mieście Zielona Góra w 2020 r.”.

  W skrócie

  Przygotuj pracę na jeden z pięciu tematów.
  Praca konkursowa może mieć formę:
  • pisemnego referatu (od 3 do 10 stron A4),
  • prezentacji,
  • fotoreportażu wraz z komentarzem pisemnym,
  • filmu (do 10 minut).

  Do Konkursu można zgłaszać prace indywidualne, a w przypadku filmu dopuszczalna jest praca grupowa

  Praca powinna również zawierać spis bibliograficzny wszystkich pozycji książkowych, artykułów, aktów prawnych, stron internetowych itp., które autor wykorzystał w swojej pracy. 

  Ważne! Do prac zgłaszanych do Konkursu należy dołączyć  formularz zgłoszeniowy. W przypadku osób niepełnoletnich musi on zostać podpisany przez rodzica.

  Termin zgłaszania prac konkursowych: 30.11.2020 r.

  Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15.12.2020 r.

  MASZ PYTANIA? NAPISZ E-MAIL NA ADRES: KONKURS@CIVIS-SUM.ORG.PL

  Do pobrania

  h

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  h

  REGULAMIN KONKURSU