rodzice z dzieckiem trzymający się za ręce

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem nie zawsze jest proste. Gdy rodzice nie potrafią dojść do porozumienia, pozostaje droga sądowa. Powstaje pytanie, który Sąd będzie rozpoznawał sprawę? Gdy dziecko pochodzi z małżeństwa, a rodzice podjęli decyzję o rozwodzie, kwestią uregulowania kontaktów z dzieckiem będzie zajmował się sąd okręgowy, w którym toczy się sprawa o rozwód. Jeżeli dziecko pochodzi z nieformalnego związku (rodzice nie byli małżeństwem), wnioskiem o uregulowanie kontaktów z dzieckiem zajmie się sąd rejonowy – wydział rodzinny i nieletnich właściwy według miejsca zamieszkania dziecka. Sąd rejonowy zajmie się sprawą także w sytuacji, gdy sąd okręgowy rozwiązując małżeństwo nie orzekł o kontaktach, co może się zdarzyć, gdy w trakcie sprawy o rozwód nie było potrzeby orzekania o kontaktach.

Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem powinien spełniać wszystkie wymogi pisma procesowego i zawierać oznaczenie sądu, do którego jest kierowany, oznaczenie uczestników postępowania, ich miejsca zamieszkania, nr PESEL, oznaczenie rodzaju pisma, odpowiednio sformułowane wnioski, wskazanie dowodów na poparcie podnoszonych twierdzeń. Ponadto we wniosku należy opisać, w jaki sposób kontakty te miałyby się odbywać. Można przykładowo wskazać, że wnosi się o uregulowanie kontaktów z dzieckiem w ten sposób, że drugi rodzic będzie miał prawo do utrzymywania kontaktów z małoletnim dzieckiem:

  • w II i IV weekend każdego miesiąca;
  • w każdy wtorek i czwartek;
  • w okresie Świąt Bożego Narodzenia w latach parzystych poczynając od roku bieżącego;
  • w okresie Świąt Wielkanocnych w latach nieparzystych poczynając
    od następnego roku;
  • drugi tydzień każdych ferii zimowych;
  • w okresie wakacji letnich w dniach od 1 do 15 lipca i od 1 do 15 sierpnia.

We wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem należy także wskazać, czy kontakty mają przebiegać w miejscu zamieszkania dziecka, czy poza nim, czy drugi z rodziców ma mieć prawo zabierania dziecka do siebie, w jaki sposób ma to robić, w jakich godzinach ma dziecko odebrać, a po odbytym kontakcie odwieźć. We wniosku o uregulowanie kontaktów można wskazać także sposób uregulowania kontaktów telefonicznych oraz kontaktów przy użyciu innego sprzętu elektronicznego. Taki sposób uregulowania kontaktów ma w szczególności znaczenie, gdy jeden z rodziców pracuje za granicą.

W sytuacji, gdy w rodzinie dochodziło np. do przemocy, rodzic sprawujący codzienną opiekę nad dzieckiem może złożyć wniosek o ograniczenie kontaktów z dzieckiem i orzeczenie o kontaktach np. wyłącznie w miejscu jego zamieszkania i w obecności kuratora sądowego.

Jak każde pismo procesowe wniosek o uregulowanie kontaktów powinien zawierać uzasadnienie, w którym należy umotywować swoje stanowisko, wyjaśnić proponowany sposób uregulowania kontaktów z dzieckiem. Ważne jest także, aby podać, z którym z rodziców dziecko mieszka, jaka odległość dzieli miejsce zamieszkania dziecka od miejsca zamieszkania drugiego z rodziców, jaka więź łączy dziecko z rodzicami, na ile dziecko jest samodzielne, czy pobiera naukę (jeśli tak to w jakiej placówce i jakie ma w związku z tym obowiązki) etc.

Sąd rozpoznający sprawę przeprowadzi postępowanie dowodowe i wyda postanowienie, którym ureguluje kontakty z dzieckiem.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego  

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Osoby, które borykają się z problemami prawnymi, a nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, mogą skorzystać z darmowej porady w punktach nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich m.in. w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wielkopolskim.

adres: budynek starostwa przy ul. J. Pankiewicza 5-7, pok. 116,

punkty czynne od poniedziałku do piątku w godz.: 7:30 – 15:30.

 

Artykuł powstał w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie CIVIS SUM zadania publicznego pt.: Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu gorzowskiego w 2024 r.” finansowanego ze środków przekazanych przez Powiat Gorzowski. Artykuł jest wkładem własnym osobowym do ww. zadania.

Skip to content