wstążka żałobna

Śmierć członka rodziny lub znajomego zawsze wiążę się z poczuciem straty, smutkiem i żałobą. Niestety, gdy przeminą pierwsze emocje związane z odejściem bliskiego, należy zmierzyć się z problemem zorganizowania pochówku, którego koszty potrafią opiewać na wysokie kwoty. W takiej sytuacji, możemy jednak liczyć na (przynajmniej częściową) pomoc ze strony Państwa. Mowa tu o zasiłku pogrzebowym, wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy z ZUS, spełniony musi być przynajmniej jeden z przedstawionych poniżej warunków:
* wnioskodawca jest objęty ubezpieczeniem rentowym w ZUS, pobiera emeryturę albo rentę i zmarły był członkiem jego rodziny (tzn. małżonkiem, rodzicem, dzieckiem, rodzeństwem, dziadkiem, wnukiem lub opiekunem prawnym),
* zmarły był objęty ubezpieczeniem rentowym w ZUS, pobierał emeryturę lub rentę albo spełniał warunki, żeby dostać emeryturę albo rentę,
* zmarły co prawda nie miał ubezpieczenia, ale pobierał zasiłek chorobowy albo świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu ubezpieczenia.

Co istotne, w przypadku spełnienia któregoś z podanych warunków, zasiłek może zostać wypłacony każdemu, kto zapłacił za pogrzeb. Może to być zarówno osoba z rodziny zmarłego, jak i osoba obca, a nawet instytucja (dom pomocy społecznej, pracodawca, związek wyznaniowy). O wypłatę zasiłku może także wystąpić przedsiębiorca pogrzebowy, któremu zlecono przeprowadzenie pochówku.
By otrzymać zasiłek pogrzebowy, należy dopełnić szeregu formalności. W szczególności, należy złożyć w oddziale ZUS (osobiście lub drogą pocztową) wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego, to jest druk Z-12.
Czynność ta może zostać dokonana również elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), o ile posiadamy stosowne narzędzia (podpis elektroniczny, profil zaufany, itp.). Do wniosku trzeba będzie dołączyć m.in. odpis aktu zgonu zmarłego (a w przypadku urodzenia martwego dziecka – odpisu aktu urodzenia ze stosowną adnotacją), oryginały rachunków i faktur za poniesione wydatki na poczet pogrzebu i pochówku, zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniom społecznym zmarłego lub wnioskodawcy (np. zaświadczenie od pracodawcy), a w przypadku składania wniosku przez członka rodziny – dodatkowo dokument potwierdzający pokrewieństwo (np. akt urodzenia).

Wniosek o wypłatę zasiłku należy złożyć w terminie 12 miesięcy od daty śmierci zmarłego, a w niektórych przypadkach (np. problemy z odnalezieniem lub identyfikacją zwłok) – w terminie 12 miesięcy od daty pogrzebu (wówczas należy dodatkowo przedstawić dokument potwierdzający zaistnienie tego rodzaju sytuacji – np. zaświadczenie z Policji).
ZUS powinien dokonać wypłaty zasiłku w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku lub uzupełnienia wszystkich braków formalnych w dokumentacji (jeżeli takie wystąpiły). W maju 2024 r. zasiłek pogrzebowy wynosi 4000 zł, ale w planach (zapowiedziach rządowych) jest podniesienie tej kwoty.

Masz pytania związane z zasiłkiem pogrzebowym? Borykasz się z innymi problemami natury prawnej a nie jesteś w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej?
Możesz skorzystać z darmowej porady w punktach nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich w Zielonej Górze – adres: budek Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego 41. Obowiązują zapisy na porady pod nr tel.: 68/ 456 48 34.

Artykuł powstał w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie CIVIS SUM zadania publicznego pt.: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie miasta Zielona Góra w 2024 r.” finansowanego ze środków przekazanych przez Miasto Zielona Góra. Artykuł jest wkładem własnym osobowym do ww. zadania.

Skip to content